loading

انواع روغن و تقسيم بندي روانكارها


 

باعنايت به نقش حائزاهميت روغن هاي روان كننده درافزايش طول عمردستگاه هاوماشين آلات و لزوم انتخاب واستفاده صحيح وبجاي انها لازم است كليه مهندسين تكنسين ها وكليه كساني كه به هر نحو با ماشين الات وروغن ها سروكاردارند وياازماشين الات استفاده مي كنندبخصوص پرسنل تعمير و نگهداري وعملياتي وحتي مديران خريد,اطلاعات وشناخت لازم و كافي ازروغن هاي مختلف داشته باشند تا بتوانند نسبت به خريد وانتخاب روغن با گريد وكيفيت مناسب موردنيازدستگاه هاوماشين الات خود اقدام نمايندو حداكثركارائي وراندمان رااز ماشين بدست اورند.

باعنايت به ناشناخته بودن روغن ونقش هاي متعددان درماشين الات وعدم امكان تميزدادن كيفيت انواع روغن هاي خوب وبد ازيكديگر,انتخاب روغن مناسب براي دستگاه پارامتربسيارمهمي محسوب مي شودكه نيازبه دانش مختصري رادراين زمينه طلب مي كند

تاريخچه روغن

تاقبل ازسال ۱۸۵۶ روغن موردنياز, براي روانكاري چرخ هاي ارابه ها و….. از منابع روغن هاي حيواني مثل روغن نهنگ ,گاو,خوك و … وهمچنين روغن هاي گياهي بدست مي امدولي به دليل اين كه مقاومت انهاپايين بود وسريعاتجزيه وفاسدمي شدندموارداستفاده انهامحدودبود . هر چه كارها سنگين تر شد صنعت نيازبيشتري به مواد جديد تر پيدامي كرد تاقادرباشنداصطكاك بين سطوح متحرك راكاهش دهند . ولي پس ازاستخراج نفت و پيشرفت سريع صنعت نفت در سا ل ١٨٨٣ وبهبود فرايندهاي تقطيروتصفيه نفت خام روغن هاي نفتي توليدشده جايگزين روغن هاي چرب گرديدو امكان استفاده از روغن هاي صنعتي در روغن كاري مقدور شد و روغن هاي نفتي خيلي سر يع برتري خود را نسبت به انواع ديگر روغن ثابت نمو دند و در نتيجه استفاده از روغن هاي حيواني, نباتي, ماهي و…… براي روغنكاري به تدريج منسوخ شد.

همگام باپيشرفت صنايع نيازبه روغن هاي باكيفيت بالاتربيشترشد. درابتداسعي گرديد با تصفيه بهتر روغن وافزودن مواد افزودني جديدتروباكيفيت بالاتر,روغن مناسب باطول عمر بيشترتوليدشود ولي باز با افزايش نيازهاي زندگي و پيشرفت علم وتكنولوژي و دست يابي بشر به تكنولوژي هاي جديد و تسخيرفضا و كرات ديگر نيازبه توليد روغن هاي متعددگرديد كه باتهيه وساخت روغن هاي مصنوعي كه ازطريق فعل وانفعالات شيميائي پيچيده اي بدست مي ايندروغن هائي ساخته شده كه قادربه تحمل رنج وسيعي ازفشارهاودرجه حرارت هابراي كاربردهاي خاص خودباشند.

همچنين ظهورانرژي هسته اي نيز بعدديگري به نيازهاي روان كننده هاوديگرمحصولات نفتي افزوده است.وسايل موجوددرصنايع هسته اي اعم ازراكتورهاي تحقيقاتي وتوليدنيرو ,ماشين الات فرايندسوخت , حمل كنندها,جرثقيل هاي تاسيسات توليدتشعشع و …..به روغن هاوگريس هاومايعات الي خاصي براي انجام روانكاري دارندوازانجائي كه صنعت نيروگاه هسته اي هنوزدرحال توسعه مي باشندونمونه هاي طراحي شده وشرايط عملياتي درحال تغييرهستند راه طولاني درپيش روي مهندسين ومحققين شاغل در ساخت روانكاره اقرارداده است.

 

همچنین بخوانید: قیمت روغن هیدرولیک صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک آسانسور

 

انواع روغن

روغن سيالي است كه كاربردهاي بسيارمتنوع ونتيجتا انواع بسيارگوناگون ومتفاوتي داردولي در نظرعده زيادي ازمردم همه اينها يك نوع كالا جلوه مي كندوفرقي بين انهاگذاشته نمي شود. يكي از دلايل اين امراحتمالا اين است كه روغن ها داراي ماده مشتركي هستندكه روغن پايه ناميده مي شود. ولي با كاربردهاي جديدو امروزي,ديگر نام روانكار بازگوكننده تمام وظايف روغن ها نيست و از روغن هابراي موارد متعدد استفاده مي شودكه علاوه برروانكاري نقش هاي خيلي بيشتري را در دستگاه ها وماشين الات ايفامي كنند.

انواع روغن هاعبارتنداز:

۱.روغنهاي روان كننده Lubricating Oils  كه شامل :

الف – روغن هاي موتور Motor Oil

ب – روغن هاي توربين Turbine Oil –

پ – روغن هاي دنده Gear Oil –

ت – روغن هاي صنعتي Industrial Oil –

  1. روغن هاي انتقال حرارت Heat Transfer Oil
  2. روغن هاي انتقال قدرت Hydraulic Oil –
  3. روغن هاي خنك كننده تراشكاري Coolant Oil –

5.روغن هاي محافظ Protecting Oil  –

  1. روغن هاي عايق كننده Insulation Oil –

7.روغن هاي عمليات حرارتي وابكاري Quenching Oil  –

8 .روغن هاي عمليات نوردوشكل دهي فلزات

9.روغن هاي فرايندي شامل:

الف-روغن هاي فرايند نساجي(روانكاري نرم كنندگي حفاظت جلوگيري ازالكتريسيته ساكن)

ب-روغن هاي فرايند لاستيك

پ-روغن هاي فرايندچرم

ت-روغن هاي فرايند كنف و……

تقسيم بندي روانكارها

بطوركلي روانكارهادرچهاردسته طبقه بندي مي شوند:

۱-روانكارهاي گازي

۲-روانكارهاي جامد

۳-روانكارهاي نيمه جامد

۴-روانكارهاي مايع

مورداستفاده روانكارهاي گازي دردرجه حرارت هاي خيلي زياد(بالاتراز ۸۰۰ درجه سانتيگراد)ياخيلي پايين(حدود ۲۰۰ -درجه سانتيگراد)است. مواردكاربردروانكارهاي جامدبراي شرايط خاص است به عنوان مثال درراكتورهاي هسته اي كه روانكاربايددربرابرانرژي تشعشعي زيادمقاوم باشدويادرمواردي كه لازم است روانكارتحت شرايط خلا فراريت كمي داشته باشد . يكي ازمهمترين روانكارهاي جامد گرافيت است كه ازلحاظ شيميائي در مقابل اشعه راديواكتيونيزبي تفاوت است وعلاوه بران ازاين روانكاردردرجه حرارت هاي بالا نيز استفاده مي شودزيراحتي دراثرسوختن نيزدي اكسيدكربن توليد نمي كنندوبدون اين كه ذراتي در محل باقي بگذاردازمحيط روانكاري خارج مي شوند.

گريس هاجزموادروان كننده نيمه جامدي هستندكه ازمخلوط كردن يك عامل سفت كننده در روانكارمايع بدست مي ايندودرمواقعي كه نيازاست روان كننده دروضعيت اوليه دريك مكانيزم باقي بماندخصوصادرمحلهائي كه امكان روانكاري مجددمحدودباشدياازنظراقتصادي غيرقابل توجيه باشد از انواع گريس هابراي روانكاري استفاده مي شود

روانكارهاي مايع بيشترين كاربردعمومي وتخصصي رادارندو دردودسته زيرطبقه بندي مي شوند:

Mineral Oils الف- روغن هاي معدني

Kintetic Oils ب- روغن هاي مصنوعي

هردو نوع روغن معدني ومصنوعي وتصفيه به نوعي ازنفت خام مشتق مي شوندبااين تفاوت كه روغن هاي مصنوعي باانجام يك سري واكنش هاي شيميائي دقيق وكنترل شده برروي محصولات مختلف پتروشيمي بدست مي ايندودرنتيجه كارائي خيلي بالا ونهايتا قيمت تمام شده بالائي دارندولي روغن هاي معدني از تقطير نفت خام وحداكثريك واكنش شيميائي كنترل شده بدست مي ايندبتابراين نسبت به روان كننده هاي مصنوعي داراي قيمت كمترومصرف بيشترمي باشند. روغن هاي معدني از بهترين و مناسب ترين مواد براي روانكاري استفاده كرد. Additive هستند وانهارامي توان بصورت خالص يا با اضافه كردن مواد افزودني

 

همچنین بخوانید: روغن هیدرولیک صنعتی چیست و چه کاربردی دارد؟

قیمت روغن هیدرولیک صنعتی

Kintetic Oils روغن هاي مصنوعي

باتوجه به قدرت وراندمان بالاي موتورهاي مدرن امروزي كه اكثرادرشرايط سختي كارمي كنندروانكاري قطعات انها توسط روغن هاي توليدشده ازهيدروكربورهاي معدني امكان پذيرنيست همچنين براي صنعت هواپيمائي كمبودروغن موتوربانقطه ريزش خيلي پايين وهمچنين نيازبه روغن هاي باكيفيت هاي بالا باعث استفاده روزافزون وتوسعه روغن هاي مصنوعي شده است.

مشخصه هاي بارزروغن هاي مصنوعي عبارتنداز:

۱- تغييرات كم گرانروي نسبت به افزايش درجه حرارت.

۲- ثبات شيميائي پايدار.

۳- طول عمربالا.

۴- مقاومت زياددربرابراكسيداسيون.

۵- مقاومت دربرابرپرتوهاي راديواكتيو.

۶- مقاومت بالادربرابراتش گرفتن.

۷- حفظ ثبات درمقابل حرارت زياد.

۸- فراريت كم

ولي به دليل نيازبه فرايندهاي پيچيده وهزينه هاي توليدبالا, روغن هاي مصنوعي داراي قيمت هاي بيشتري نسبت به روغن هاي معدني كه ازموادنفتي بدست مي ايندمي باشد وهمين امرباعث گرديده كه روغن هاي معدني هنوزبه وفوردراكثرصنايع وماشين الات مورداستفاده زيادي داشته باشند. بعضي از روغن ها و مواد مايع روانكاري نيزاز ساير مواد معدني يا روغن هاي نباتي بدست مي آي ن دولي اهميت روغن هاي معدني و موارد استفاده آنها بيشتر از انواع ديگر است .

مزاياي روغن هاي معدني

۱-خواص فيزيكي وشيميائي انهارامي توان دقيقاوبه دلخواه درهنگام توليدكنترل كرد.

۲-قابليت تحمل طيف تقريبا وسيعي ازدرجه حرارت رادارند.

۳-باموادشيميائي الي قابل اختلاط هست ندكه همين باعث امكان اضافه كردن موادافزودني به انهاوتغييرنحوه عملكردانهابرطبق خواسته هاوشرايط كاري مي شود.

۴-سازگاري انهابالاستيك هاوپلاستيك هائي كه درساخت كاسه نمدهاوديگراب بندهااستفاده مي شوندزياداست.

۵-ارزان بودن ودردسترس بودن زيادانها.

 

۶-دارابودن پايداري ومقاومت قابل قبول انها.

۷-بي اثربودن وغيرخورنده بودن انهاازنظرشيميائي وقابليت انهادرحفاظت ازسطوح دربرابرعوامل خورنده شيميائي وعوامل مخرب فيزيكي.

۸-قابليت جذب وانتقال حرارت هاي ناخواسته.

۹-دارابودن شرايط اصلي موردنيازبراي يك روان كننده خوب كه قبلا بيان شده است.

روش تهيه روغن هاي معدني

امروزه اغلب روغن هاي مصرفي عمومي ازنفت خام كه عمدتًا شامل عناصر هيدروژن و کربن م یباشد بدست مي ايند. برطبق نظريه دانشمندان، نفت طي صدها هزار سال فعاليت باکتر یها بر روی گياهان دريايی

بوجود آمده است.نفت خام پس ازاستخراج ازچاه وجداشدن گازهاونمك هاي محلول دران توسط پمپ هاي مخصوص واردپالايشگاه هاي نفت مي شودوباانجام عمليات تقطيرو تصفيه روي انها فراورده هاي مختلفي ازان است كه اين مواد به كارخانه هاي Lube Cut بدست مي ايدكه يكي ازمحصولات ان برش روغن هاي معدني روغن سازي ارسال مي گردندتاناخالصي هاي موجوددران گرفته شودوازان روغن پايه بدست ايدوسپس بااضافه كردن موادافزودني شيميائي مناسب براي بهبود دادن خواص انها روغن هاي صنعتي موردنيازراازان بدست مي اورند.

 

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *