loading

اصول كارواحدهای روغن سازی – بخش اول


اصول كارواحدهاي روغن سازی-بخش اول

در این مقاله که توسط وب سایت رسمی شرکت پترواکسیر ارائه میگردد پیرامون اصول کار واحدهای روغن سازی صحبت میکنیم که به دلیل طولانی بودن مطلب در سه بخش ارایه میگردد.

بخش اول :

خوراك اوليه كارخانجات روغنسازي از برج تقطيردرخلأ واحدهاي تقطيرنفت خام وهمچنين برج تقطير روغن با درجات مختلف گرانروي بدست می آید . ازبخشي از ته مانده برخ خلأ نيزبراي تهيه برايت استاك كه ماده شيميائي بسيارمرغوبي براي تهيه روغن هاي سنگين(روغن هاي دنده) است استفاده مي شود. برش هاي حاصل ازتقطيرداراي تركيبات نامطلوبي هستندكه براي روانكاري مناسب نيستند.به عنوان مثال وجودبعضي از تركيبات درروغن باعث مي شودكه روغن پس از مدت كوتاهي سياه شود و گرانروي ان بالا برودوتوليداسيدكندودرداخل روغن بصورت نامحلول باقي بماند.كه وظيفه واحدهاي روغن سازي جدا نمودن ناخالصي هاي موجوددرروغن وتوليدروغن پايه باكيفيت خوب است.

موادي كه بايد از روغن جدا شوند عبارتند از:

١- مواد اسفالتي.

۲- مواداروماتيك.

٣- پارافين هاي زنجيري طولي(باعمل موم گيري).

٤- تصفيه نهائي.

براي جداكردن اين نوع ناخالصي ها از طريق عمل پالايش بخصوصي استفاده مي شودكه ذيلا به شرح انها پرداخته مي شود

همچنین بخوانید: پارامترهاي كيفي و مشخصات عمده روغن هاي صنعتي چیست؟

انواع روغن صنعتی

 

استخراج مواد آسفالتي از روغن

براي خارج كردن مواد اسفالتي، صمغي نفتيني، اروماتيك، هيدروكربن هاي اشباع نشده، مواد گوگردي و كربن، ذره هاي رنگي و ساير موادي كه نيايد در روغن تصفيه شده وجود داشته باشد ازيك حلال مناسب ( مايع پروپان) كه به طريق تركيب فيزيكي موادرا در خود حل و خارج مي كنداستفاده مي شود.

استفاده ازاين روش براي جدانمودن مواداسفالتي در جاهايي توصيه مي شود كه از طريق عمل تقطير و ساير طرق ويا به دلايل اقتصادي يا عملي نبودن، نتوان ازان استفاده كرد. نحوه كاربه اين صورت است كه هم زمان ته مانده برج خلا را با مايع پروپان از دو جهت مختلف از بالا و پايين به برج جدا كننده وارد مي كنند. پروپان در دماي ١٧٠ درجه فارنهايت و فشار ٥٠٠ پاند بر اينچ مربع مواد روغني را در خود حل كرده ودو سطح متمايز تشكيل ميشود. سطح با مقدار حجمي پروپان بيشتر و مواد معدني در بالا و سطح ديگر با مقدار حجمي كمتر پروپان و مواد اسفالتي بيشتر درقسمت پايين برج جداكننده قرار ميگيرد. روغن و پروپان از بالاي برج خارج مي شودو پس از گرم كردن مجدد براي جداكردن پروپان از مواد روغني به برج هاي عريان كننده وارد مي شودو بخارات پروپان دو باره در مبدل هاي حرارتي به مايع تبديل شده و براي استفاده مجدد به مخازن مربوطه فرستاده مي شوند. آنچه از پائين برج جداكننده بدست مي آيد پس از گرم شدن در كوره به برج عريان كننده ديگري فرستاده مي شود و پروپان جدا شده دراين مرحله نيزمورد استفاده مجدد قرار مي گيرد، مواد اسفالتي نيزبراي عمليات بعدي به پالايشگاه پس فرستاده مي شود.

استخراج مواد اروماتيك

وجودمواداروماتيك موجوددرروغن باعث مي شودشاخص گرانروي روغن كاهش پيداكندوپايداري وثبات وكيفيت ان كم شودونهايتاروغن خاصيت روغنكاري مناسب رانداشته باشدپس بايداين مواد از روغن جدا شود.

درحال حاضرسه نوع فرايندپالايشي براي جداكردن اروماتيك هاازروغن وجوددارد:

۱- استخراج مواداروماتيك باحلال.

۲- تصفيه بااسيدسولفوريك وجداسازي مواد.

۳- عمليات هيدروژنه كردن.

استخراج مواداروماتيك موجوددرروغن بااستفاده ازحلال فورفورال

جداكردن مواداسفالتي باحلال يك عمل فيزيكي است ودرجه حرارت مهمترين عامل كنترل جداكردن مواداسفالتي است. براي جداكردن مواد اروماتبكي از روغن از دستگاه جدا كننده , با مايع فورفورال استفاده مي شود .تركيبات اروماتيكي كه در مقابل عمل C5H4O با فرمول شيميائي 2  اكسيداسيون مقاومت ندارند و تشكيل لجن مي دهند از اين طريق ازروغن خارج مي شوند .

معمول ترين حلال هاي مورداستفاده دراين روش عبارتندازفنل, فورفورال ودي اكسيد گوگردكه از ميان اين حلال ها حلال فورفورال بطوروسيع تري براي تصفيه روغن هاي پارافيني مورداستفاده قرار مي گيرد در

درمخزن مربوطه باهم توسط ميكسرمخلوط مي Lube Cut اين فرآيند مقداري فورفورال با خوراك ورودي شوند و براي مدتي اين مخلوط ثابت باقي مي ماند.ازاختلاط فورفورال و روغن دوفاز مختلف تشكيل مي شود

يك سطح در حلال حل نمي شود و نسبتًا از روغن غني است و به اسم رافينيت ناميده مي شود و سطح ديگر كه ناميده مي شود و حامل آروماتيكها، نفتينها و مواد كربني و Furfural Extract از حلال غني است كه اكستراكت …… است. مسئله جدا كردن مواداروماتيك توسط حلال ها را مي توان به جدا كردن را فينيت و اكستراكت خلاصه كرد. فازي كه شامل مواد آروماتيك است داراي رنگ تيره بوده و فاز ديگر كه به رافينيت معروف است داراي رنگ روشن مي باشد. رافينيت به دست آمده از اين مرحله كه جهت ساخت روغن پايه از آن استفاده مي شود، داراي مقاومت حرارتي و اكسيداسيون خوبي بوده و شاخص گرانروي آن نيز نسبت به خوراك ورودي به ستون بسيار بالاتر مي باشد.

همچنین بخوانید: روغن های روانساز چیست ؟ روانکارها چگونه تولید میشود؟

 

آنتی فوم یا ضد کف

. از قسمت مياني ستون استخراج و فورفورال نيز از Lube Cut اصول كار به اين صورت است كه خوراك

قسمت فوقاني وارد ستون مي شوند. اختلاف دانسيته بين فورفورال و خوراك باعث مي شود كه اين دو ماده در خلاف جهت يكديگر حركت كرده، در نتيجه به خوبي با يكديگر تماس پيداكنند و مخلوط شوند. حلال

فورفورال مواد آروماتيك را در خود حل كرده و به طرف پايين ستون مي برد و رافينيت همراه با مقدار كمي فورفورال به طرف بالاي ستون حركت كرده و از ناحيه بالاي ستون خارج مي شود. سپس اين دو محصول به

قسمت بازيابي فورفورال فرستاده مي شوند. در اين قسمت فورفورال از رافينيت و مواد آروماتيك جدا شده و مجددًا در ستون استخراج مورد استفاده قرار مي گيرد.

براي جداكردن فورفورال موجوددرفازرافينيت اين مخلوط پس ازگرم شدن مجددواردبرج عريان مي شودوبه وسيله ايجادخلا وبخاراب سوپرهيت حتي مقاديرجزئي فورفورال نيز از روغن Stripper كننده جدامي شود. فازاكستراكت كه درفورفورال حل مي شودتاكمي بالاترازنقطه جوش فورفورال گرم مي مي شود.دراين برج قسمت زيادي ازفورفورال بصورت بخارازبالاي برج خارج L.P Flash Tower شودو وارد كه تحت فشار ۲۰ تا ۳۵ پوندبراينچ مربع H.P-Flash Tower مي شود ومجددا پس ازگرم شدن دوباره واردبرج فشاراست واردمي گردد, دراين برج مقادير زياد فورفورال ازبالاي برج خارج مي شودواكستراكتي كهكه درشرايط Flash Stripper هنوزمقداركمي فورفورال دران وجودداردازپايين خارج مي شود ووارد برج Flash Tower خلا قرارداردمي گرددواخرين قطرات فورفورال نيزازان جدامي شوندو فورفورال حاصل ازبرج درمخزن خاصي جمع اوري مي شودودوباره براي تغذيه به برج اختلاط وجداسازي اكستراكت اماده مي شود.

واحد تصفيه روغن در زما نهاي مختلف، ممكن است از خورا كهاي مختلف استفاده نمايد. به عنوان مثال واحد استخراج به وسيله فورفورال نه تنها روي محصول حاصل از واحد آسفالت گيري كار مي كند، بلكه روي

برش هاي روغني ديگري كه از ستون تقطير در خلاء به دست مي آيند نيز كار مي كند. هريك از اين محصولات داراي شرايط كاركرد خاص خود مي باشند. وقتي يك برش روغني به واحد فورفورال فرستاده مي شود، برش هاي ديگر بايد ذخيره شوند تا پس از اتمام عمليات بر روي برش قبلي، عمليات روي اين بر شها شروع شود. عمليات روي يك برش روغني بسته به تقاضاي بازار، ممكن است تا چندين روز ادامه پيداكند.

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *