loading

گريس روانكاری چیست؟


گريس روانكاری Lubricating grease

در این مقاله قصد داریم شما را با گريس روانكاری Lubricating grease آشنا کنیم با ما همراه باشید

معمولا” تركيبي از يك روغن معدني با يك صابون است ، كه براي روانكاري ماشين آلات با سرعت كم يا در جائي كه حفظ خاص يت روان بودن يك روغن روانكار مشكل باشد ، مصرف مي شـود . صابون آن از روغن هاي حيواني يا نباتي غني از اسـيدهاي اسـتئاريك ، اولبيـك و پالميتيـك اسـت . استئارات آلومينيم استحكام لايه اي زياد به گريس اضافه مي كنـد . تمـامي گـريس هـا بيـشتر بـه صورت گريس روانكاري معدني ساخته مي شوند .

اصولا” گريــس روانكاري ها از چربـي گـراز يـا درجات غيرخوراكي چربي خوك ، با رنگ هاي متغير از سفيد تا قهوه اي بوده است . بعضي از ايـن گريس ها با زبره هائي از قبيل كلوفون ، موم ، يا طلق سفت مي شده كه روانكارهاي خوبي نبوده اند. سفتي چنين گريسي بايد با يك صابون معدني تامين گردد . مشخـصات ASTM بـراي ياتاقـان سرمحور سنگين ، نيازمند محتواي ٤٥ درصد صـابون اسـت و حـدود ٢ درصـد بنزوئـات كلـسيم نقطه ذوب آن را افزايش مي دهد .

همچنین بخوانید: کاربرد روغن صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک

گريس روانكـاري معـدني ممكـن اسـت محتـوي ٨٠ الـي ٩٠ درصد روغن معدني و بقيه صابون آهكي باشد . مـواد شـيميائي اي بـراي بهبـود خـواص فيزيكـي گريس ممكن است به آن اضافه كرد . بعنوان مثال ، ملح سديم اسيد ترفتاليك به عنوان عامل ژله كننده به گريسهاي گرما زياد به كار مـي رود ، كـه مقاومـت در برابـر آب را اضـافه و آن را در برابر امولسيون شدن تثبيت مي كند.

مخلوطي از آمين هاي پيچيده به مقدار كم كـه بـه گـريس اضافه شود ، پايداري در برابر حرارت آن را زياد مي كند . گـريس مـصنوعي بـراي موشـك هـا ، مخلوطي از پرفلوئورو تري آلكيل آمين هاي ژله شده با تترافلوئورواتيلن اسـت ، كـه هـم بـراي گرما و هم براي سرما مناسب است وبه صورت چربي خوك نيمه جامـد شـفاف بـا نقطـه جـوش C ˚٢٣٠ از كار در مي آيد . گريس روانكاري معروف به گريس تغاري ، كه در كارخانه هاي تهيـه غذا براي گريس كاري سيني ها ، ميزها و نوار نقاله ها به كار مـــي رود ، داراي روغـن معدنــي نبـوده و خوراكــي است .

 

گريس هاي آهكي ، مانند گريـسهاي سـودائي ، بـه آسـاني امو لـسيون نمي شوند و لذا براي كاربرد در جائي كه آب وجود داشته باشد بيشتر مناسب اند . گريس سفيد (گريس جامد) ، در حرارت حدود C˚٩٠ روان مي شود . گريس متوسط در ٧٥ الـي c˚ ٨٠ روان مي گردد . مور پارافيني كه گاهي اضافه ميشود ، يك ماده تقلبي بوده و مـاده روانكـاري نيـست . گريس گرافيتي ، محتوي ٢ الي ١٠ درصد گرافيت بي شكل بوده و در ياتاقان ها ، بويژه در نقـاط مرطوب به كار مي رود . براي ياتاقانهاي ساچمه اي و ياتاقانهـاي غلتـك دار ، گـريس كـم آهـك ، گاهي مخلوط با درصد كمي گرافيت به كار مي رود .

گريس سيلندر ، با حدود ٨٥ درصد روغـن معدني يا گريس معدني و ١٥ درصد پيه سـاخته مـي شـود . گـريس هـاي تركيبـي نيـز محتـوي روغن هاي حيواني و نباتي ه و در تركيب با روغن هاي معدني ساخته و داد و ستد مي شوند . بـه هر صورت اسيدهاي چرب در روغن هاي نباتي و حيواني محـتملا ” فلـزات را مـي خورنـد . تـانن ،  گرافيت را در محلول نگاه مـي دارد .

نـوعي گـريس مركـب از گـرد فلـز ضـدمالش ، اكـسيد و صمغ ها ساخته شده كه در سوراخهاي ياتاقانها ، جهت تشكيل ياتاقانهـاي چـرب بـه كـار مـي رود . نوعي گريس ديگر ، با گرد فلز سرب معلق در گريس براي روانكاري هاي سنگين به كـار مـي رود .

گريس هاي سفت ، مخلوطي از صابون هاي كلسيمي اسيدهاي كلوفون با درجات مختلـف روغـن هاي معدني هستند . گريس هاي نيمه جامد ارزاني هستند كه بـراي روانكـاري چـرخ دنـده هـاي سنگين يا براي گريس كاري راههاي لغزان (راههائي براي سراندن الوار ) بـه كـار ميرونـد . زبـره هاي خاك رسي جهت بهبود استحكام لايه اي ممكن است به آن اضافه كـرد .

روغـن جامـد شـده نيزاسمي است كه به گريس ساخته شده از روغن روانكاري با يك صابون سـودا و پيـه داده شـده براي ياتاقان هاي سنگين به كار مي رود .

همچنین بخوانید: خرید روغن هیدرولیک

قیمت روغن هیدرولیک

گريس پياله اي ، از صـابون سـودا و روغـن هـاي سـبك ساخته شده ، گريس هائي كه از صابون هاي سو دا و پتاس ساخته شده اند ، هنگامي كه آب وجود داشته باشد ، الياف صابوني تشكيل مي دهند . صابون فلزي كه اليافي ندارد ، صابون خالص ناميده شده و گريسي صاف ايجاد ميكند . گريـسي كـه از اسـتتارات ليتـيم سـاخته شـده در برابـر آب و گرماي زياد مقاومت خوبي داشته و ساختماني كر ه اي شكل دارد .

اسيدهاي چـرب بـراي سـاختن گريس را ممكن است با هيدروژن دهي و زدودن اسيدهاي چندتائي اشباع نشده آن ، سفت كرد . اين گريس ها داراي مقاومت بيشتري در برابر گرما و تغيير رنگ بـوده و صـمغي يـا تـرش نمـي شوند .

روغن روكش ، كه براي محافظت قطعات ماشين آلات در برابـر خـوردگي حـين حمـل و نقل يا انبار كردن به كار مي رود ، معمولا ” گريس با نقطه ذوب كم مركب از چربي مـومي ماننـد لانولين است . پارالان ، چنين روغني با پايه لانوليني است .

سيليكونها و فلوئور و سـيليكونها نيـز بـه عنوان گريس به كار مي روند و گرچه در سرعت و دماهاي زياد خوب بـوده و در برابـر شـسته شدن توسط آب مقاوم اند ، ولي ، داراي ظرفيـت بـاربري محـدودي هـستند . نـوعي از آنهـا بـا كاربرد پوليول استر به عنوان مـايع مبنـا بارهـائي تـا حـدود ٢٦٦ كيلـوگرم ، در مقايـسه بـا ١٢٣ كيلوگرم سيليكونهاي معمولي و دماي ٤٦-C ˚ ١٨٢ را مقاومت مي كند .

استفاده از منابع معتبر: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *