loading

چگالی يا دانسيته روغن چیست ؟


در این مقاله قصد داریم  چگالي يا دانسيته روغن و همچنین رنگگ و وزن مخصوص  روغن ها را برای شما همراهان پترواکسیر آسیا مورد بررسی قرار دهیم .

Density چگالی

چگالي يا دانسيته روغن عبارت ازوزن واحد حجم آن در درجه حرارت استاندارد است.وواحدان واحدوزن برواحدحجم( گرم برسانتيمترمكعب و……..)است ومعمولادريك دماي استاندارداندازه گيري مي شود. كه تابع خاصي از وزن مخصوص است و با معادله زير بيان API براي اندازه گيري چگالي موادنفتي ازچگالي مي شود استفاده مي شود. كمتر خواهد شد. دانسيته و چگالي هر API بر اساس معادله فوق هرچه وزن مخصوص بيشتر باشد چگاليدو تابع درجه حرارت مي باشند و بايد در يك درجه حرارت كنترل شده اندازه گيري شوند. ولي با استفاده از جداول خاص مي توان مقادير اندازه گيري شده را به مقدار استاندارد(دانسيته و چگالي در درجه حرارت استاندارد) تبديل نمود.

اندازه گيری دانسيته و چگالی

دانسيته و چگالي با هيدرومتر اندازه گيري مي شوند. هيدرومتر را ميتوان طوري كاليبره نمود كه هر سه را با آن تعيين نمود اندازه گيري چگالي بااستفاده ازهيدرومتر بسيار API خاصيت دانسيته، چگالي و يا چگالي سريع و آسان است. فرو رفتن بيشتر هيدرومتر در مايع مبين پايين بودن چگالي وكمترفرورفتن ان مبين بالاتر بودن چگالي مايع است.

اندازه گيري چگالي مي تواند كمك زيادي در كنترل عمليات پالايش داشته باشد. همچنين اين عامل وسيله مناسبي براي شناسايي روغن هايي است كه داراي دامنه تقطير يا گرانروي مشخصي مي باشند درشكل زيرشمائي ازيك هيدرومترنشان داده شده است.

(API در آزمايش روغن ها كار كرده خصوصًا روغن موتور، كم شدن وزن مخصوص (يا زياد شدن درجه بيانگر اين موضوع است كه سوخت وارد روغن شده و در نتيجه باعث رقيق شدن روغن شده است. زياد شدن وزن مخصوص نيز بيانگر اين است كه روغن اكسيده شده و يا احتما ً لا آلودگي هاي خارجي وارد آن شده است. البته براي اين كه علت تغييرات چگالي به خوبي روشن شود، نياز به آزمايشات ديگري مي باشد.

همچنین بخوانید: قیمت روغن هیدرولیک صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک آسانسور

Specific Gravity وزن مخصوص

وزن مخصوص يك ما يع، نسبت وزن حجم مشخصي از آن در يك درجه حرا رت استاندارد، به وزن همان حجم آب و در همان درجه حرارت مي باشدويك عددبدون بعداست. وزن مخصوص روغن از نظر مصرف كننده اهميت ي ندارد بلكه با دانستن وزن مخصوص روغن به ريشه و نوع نفت خامي كه روغن از آنA.P.I تهيه شده مي توان پي برد وزن مخصوص روغن هائي كه از پايه پارافين بدست مي آيد داراي درجةبين ۲۲ تا ۲۶ مي باشد.

 

Oil Color رنگ روغن

رنگ روغن يكي از عواملي است كه در كنترل عمليات تصفيه كمك مؤثري مي نمايد و با اندازه گيري آن مي توان نتيجه گرفت كه آيا عمليات تصفيه روغن به درستي انجام شده يا نه.

رنگ روغن تابعي است از:

۱- نوع نفت خامي كه روغن از آن به دست آمده است.

٢- گرانروي روغن

٣- روش و كيفيت تصفيه روغن

٤- طبيعت مواد افزودني كه به روغن اضافه شده است.

اهميت رنگ درر وغن هاي دارويي و صنعتي سفيد خيلي بيشتر از روغ نهاي ديگر است. چون اين مواد معمولا از تركيباتي تشكيل شد هاند كه اگر بخواهيم آنها رابي رنگ كينم، ممكن است خواص آنها تغيير كند.

روش اندازه گيري رنگ روغن

رنگ روغن هاي روان كننده به وسيله نور انتقال داده شده توسط آنها مشاهده مي شود،( ازروشن تا كدر متغير مي باشد) معمو ً لا رو شهاي مختلفي براي انداز هگيري رنگ روغن هاوجود دارد. اساس اين رو شها مقايسه مقدار نوري است كه از عمق معيني از روغن عبور مي كند،نسبت به مقدار نور عبور كرده از شيشه هاي رنگي مخصوص است. عددي كه به رنگ روغن داده مي شود برابر با شماره شيشه اي است كه نور منتقله به وسيله آن برابر با نور انتقال داده شده توسط روغن مي باشد.

روغني كه داراي رنگ تيره يا ابري است معمو ً لا مقداري مواد اكسيد شده دارد كه صمغ درست م يكند و درمقايسه با روغن هائي كه داراي يك گرانروي هستند و از يك نفت خام تهيه شد هاند رنگ تيره تري دارند.همچنين رنگ بازتر دليل برتصفيه شدن كامل روغن است ولي هيچ نقشي دركيفيت روغن(بخصوص روغن كارنكرده)نداردزيرارنگ روغن ها به نوع ومقدارموادافزودني به ان كه از لحاظ رنگ بسيارمتنوع هستندبستگي داردولي بااين وجودرنگ روغن هااندازه گيري مي شودزيرااولا بسياري ازتوليدكنندگان براي شناساندن روغن خود به ان رنگ خاصي رااضافه مي كنند و ثانيا در كارخانجات روغن سازي درضمن عمليات پالايش اختلاط ومظروف كردن روغن رنگ يكي ازتست هاي اسان وسريع براي كنترل نمودن يكنواختي توليد است چون يك باركه تركيب يك نمونه روغن معين مي شودرنگ ان نيزدرمحدوده باريكي باقي خواهد ماند مگراين كه باروغن ياماده ديگري الوده شده باشد.ازتست رنگ همچنين مي توان دركنترل كيفيت ودرنتيجه تعيين عمرمفيدروغن ها در حين كار نيزاستفاده كرد.البته نه براي روغن هاي موتورزيراروغن هاي موتوربه

 

علت دارابودن مواد افزودني پاك كننده ومعلق كننده موادكربني حاصل ازتجزيه سوخت وگاهي خودروغن سياه مي شوند ونمي توان ازتغيير رنگ انهانتيجه مطلوبي گرفت. دراينجا لازم است به نكته مهمي درمورد,سياه شدن روغن اشاره شودبسياري ازمردم به اشتباه فكرمي كنندهرچه روغن موتورديرترسياه شود بهتراست وبرعكس.ولي ازاين نكته غافل هستندكه روغن هاي موتورداراي موادپاك كننده ومعلق كننده دود,و….هستندوروغن موتوري كه ديرسياه مي شوداين موادپاك كننده راندارندودراين حالت دوده هادرلابلاي قطعات موتورته نشين وباعث فرسودگي انهامي شوند

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *