loading

نقاط ریزش ، انجماد ،احتراق و اشتعال روغن ها را بشناسیم.


در این مقاله قصد داریم  نقاط ریزش ، انجماد ،احتراق و اشتعال روغن ها را به شما همراهان پترواکسیر آسیا معرفی نماییم.

 

Pour point نقطه ريزش

نقطه ريزش يك روغن ، پايين ترين درجه حرارتي است كه در آن درجه حرارت (تحت شرايط استاندارد از قبل تعيين شده) روغن مي تواند جريان داشته باشد. خيلي از روغنها داراي مقداري واكس محلول ميباشند. اگر اين روغنها سرد شوند، واكس هاي حل شده در روغن شروع به تشكيل كريستال و جدا شدن از روغن مي كنند. شكل ساختماني اين كريستالها به نحوي است كه مقداري روغن در داخل شبكه هاي آنها به دام مي افتد. وقتي اين كريستالها به اندازه كافي رشد كنند، باعث ميشود كه روغن از حالت مايع بودن خارج شود.البته هم زدن مكانيكي باعث شكسته شدن كريستال ها مي شود و روغن را در درجه حرارت هاي پايين تر از نقطه ريزش نيز به صورت مايع نگه مي دارد. سرعت سرد شدن روغن روي كريستاليزه شدن واكس ها تأثير مي گذارد. اگر روغن بسيار سريع سرد شود واكس ها فرصت كافي براي تشكيل شبكه هاي كريستالي را پيدا نخواهند كردو در نتيجه روغن در درجه حرارت هاي پايين تر از نقطه ريزش نيز به صورت مايع باقي خواهد ماند.در روغ نهاي مخصوصي كه واكس آنهابطوركامل جدا شده، با پايين رفتن درجه حرارت، مشكل زياد شدن گرانروي بوجودمي ايدو با پايين تر بردن درجه حرارت دراين نوع روغن ها علي رغم آن كه هي چگونه واكسي در آنها وجود ندارد، به درجه حرارتي خواهيم رسيد كه در آن درجه حرارت روغن سياليت خود را از دست مي دهدكه اين درجه حرارت همان نقطه ريزش روغن است. در روغنهاي بدون واكس به كار بردن مواد افزودني پايي نبرنده نقطه ريزش هيچ گونه فايده اي ندارد، زيرا اين مواد از رشد كريستال هاي واكس جلوگيري مي كنند در صورتي كه در اين محصولات هيچ گونه واكسي وجود ندارد.

اندازه گيري نقطه ريزش

استفاده مي شودطبق اين روش مقدار ASTM D براي اندازه گيري نقطه ريزش ازروش استاندارد مشخصي روغن درداخل يك لوله ازمايش مخصوص ريخته مي شودو بصورت عمودي دريك حمام سرد روغن قرارداده مي شودتادرجه حرارت ان كاهش يابدسپس دردرجه حرارت هاي مختلف لوله ازمايش بيرون بالاتر از درجه حرارتی است که در آن ºC اورده مي شودوبصورت افقي نگه داشته مي شود. نقطه ريزش درجه حرارت اگر ظرف حاوی نمونه برای ٥ ثانيه به طور افقی نگه داشته شود، روغن هيچ گونه جريانی نداشته باشد. نقطه ريزش نشان دهنده يکی از خواص روغن در درجه حرارت های پايين می باشد. دو روغن مختلف که دارای نقطه ريزش يکسان هستند، ممکن است دارای خواص جريان کاملا مختلف در درجه حرارت های بالاتر از نقطه ريزش باشندو هرگز يک روغن را نبايد تنها بر اساس نقطه ريزش آن انتخاب کرد.

Freezing Point نقطه انجماد

نقطه انجماد يك روغن عبارت است از درجه حرارتي كه پارافين هاي واكسي شروع به كريستال شدن مي كنند. وقتي روغن تحت شرايط به خصوصي سرد شود در درجه حرارت معيني در ته لوله آزمايش ابر تشكيل مي شود. اين درجه حرارت به عنوان, نقطه انجماد شناخته مي شود اين آزمايش براي دانستن كمترين درجه حرارتي كه كليه مواد روغني به صورت مايع باشد ضروري است. در روغنهائي كه رنگ آنها تيره است نقطه انجماد را نمي توان ديد بدين جهت نقطه ريزش بكار برده مي شود.

علت تمايل روغن به انجماد در درجه حرار تهاي پايين وجود مقدار كمي پارافينهاي واكسي است كه در درجه حرارت هاي بالا به صورت مايع در روغن باقي مي مانند ولي در درجه هاي پايين منجمد مي شوند. روش اندازه گيري نقطه انجماد,مثل ازمايش اندازه گيري نقطه ريزش است وپايين ترين دمائي است كه نمونه روغن موجوددرلوله ازمايش دراثرتشكيل واكس بصورت ابري درمي ايد.

همچنین بخوانید: روغن هیدرولیک صنعتی چیست و چه کاربردی دارد؟

قیمت روغن هیدرولیک صنعتی

Flash Point نقطه احتراق

نقطة اشتعال عبارتست از پائين ترين درجة حرارت ي كه روغن را بايد گرم كرد تا تحت شرايط مشخص بخار يا گاز كافي برا ي تشكيل مخلوط قابل اشتعال با هوا ايجاد شود و اگر شعلة كوچك يا مشعل نزديك آن برده شود سطح مايع براي لحظه اي مشتعل گردد . مقدار بخارات در اين درجه حرارت به اندازه اي نيست كه بتواند ايجاد شعله نمايد و با دور كردن شعله از سطح روغن ، احتراق ايجاد شده بلافاصله خاموش خواهد شد.

Fire Point نقطه اشتعال

اگر حرارت دادن به روغن ادامه داده شودتا مقدار بخارات قابل اشتعال روي سطح روغن، بيشتر افزايش پيداكندزماني مي رسد كه غلظت اين بخارات به اندازه كافي زيادمي شوند كه،با نزديك كردن يك شعله به سطح روغن احتراقي براي پنج ثانيه م توالي در سطح آن رخ مي دهد اين درجه حرارت به عنوان نقطه اشتعالگزارش مي شود. نقطه اشتعال نشان دهنده خطر آتش سوزی و انفجار در روغن است و با نقطه آتش گيری خود به خودي که در آن احتراق خود به خود و بدون هيچ گونه منبع آتش، رخ خواهد داد،متفاوت است. محصولاتی که دارای نقطه اشتعال بالائي هستند، ممکن است به طور نسبی دارای نقطه آتش گيری خود به خودي پاييني باشند. همچنين ممکن است يک محصول با نقطه اشتعال پايين دارای نقطه آتش گيری خود به خودي بالايی باشد.

براي هر محصول، نقطه اشتعال و آتش سوزي بستگي زيادي به ظرف آزمايش و سرعت حرارت دادن دارد.

نقطه اشتعال روغن هاي نو، با تغيير گرانروي تغيير مي كندو معمو ً لا روغن هاي با پايه نفتنيك كه داراي گرانروي بالا هستند، نسبت به روغ نهاي با پايه پارافينيك(با گرانرو يهاي يكسان).، داراي نقطه اشتعال پايين تري مي باشند.

نقطه آتش گيري بالاتر از نقطه اشتعال مي باشد براي اينكه درجة حرارت بالاتري براي بخاركردن روغن به اندازة كافي لازم است. نقطه اشتعال و آتش سوزي دو عامل مهم براي كنترل عمليات پالايش و رعايت مسايل ايمني براي مصر فكنندگان است. در شرايطي كه درجه حرارت عملياتي روغن بالا باشد اگر از روغني با نقطه اشتعال پايين استفاده شود، مقدار تبخير روغن زياد شده و در نتيجه مصرف روغن زياد مي شود. كم شدن نقطه اشتعال در روغ نهاي كار كرده مبين اين است كه ياسوخت وارد روغن شده يا روغن براي

Thermal مدت بسيار زيادي تحت شرايط درجه حرارت بالا كار كرده است كه اين باعث شكست حرارتي يا شكسته شدن مولكول هاي بزرگ وتبديل شدن انها به مولكول هاي كوچك تر با نقطه اشتعال Cracking پايين تر خواهدشد.

همچنین بخوانید: پارامترهاي كيفي و مشخصات عمده روغن هاي صنعتي چیست؟

انواع روغن صنعتی

 

اندازه گيري نقطه اشتعال

استفاده مي Cleveland Open Cup براي اندازه گيري نقطه اشتعال روغن هاازظرف روباز كليولند شود.

معمولا نقطه اشتعال روغن هاي روان كننده انقدربالا هست كه اتش سوزي انهااسان نباشدولي در مورد روغن هائي كه درعمل بادماهاي زياد ياسطوح داغ ,نظيرروغن هاي انتقال حرارت, روغن هاي مربوط به رولينگ فلزات وروغن هاي ابديده كردن فلزات و…..نقطه اشتعال نقش مهمي دارد و بايددرحدبالائي باشد .همچنين ازاندازه گيري نقطه اشتعال گاهي مواقع مي توان بطورتقريبي براي پيش بيني تبخيريابه اصطلاح كم شدن روغن نيزاستفاده كرد.

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *