loading

كارخانجات روغنسازی و نحوه تولید روغن های صنعتی


كارخانجات روغنسازی و نحوه تولید روغن های صنعتی

ماده اوليه روغن در كليه نفت خام ها موجود مي باشدولي كميت و كيفيت روغن بستگي به نوع نفت خام دارد.براي تهيه يك بشكه روغن نيازبه ده بشگه نفت خام است.روغن توليدي ازيك نفت خام نه تنها بايدداراي خواص فيزيكي مناسب باشندبلكه بايدباموادافزودني كه جهت ساخت روغن مورد نظر لازم است باان مخلوط شود,نيز سازگاري داشته باشند.اگربراي يك روغن پايه جديدنيازبه مواد افزودني است كه دربازازفعلي وجود نداردبايدمحاسبات اقتصادي دقيقي انجام گيردتامشخص شودكه اياهزينه تهيه موادافزودني جديدباسودحاصل ازفروش روغن تمام شده داراي رابطه معقولي مي باشد يانه.

انتخاب نهائي نفت خام براي تهيه روغن به مسائل اقتصادي وتجاري نيزبستگي داردبطورمثال ممكن است

دربعضي ازكشورهاروغن باويسكوزيته كم ودربعضي ازكشورها نيازبه روغن باويسکوزيته بالاباشد.

تركيبات اصلي شيميائي روغن هاي پايه درسه دسته تقسيم مي شوند:

الف- هيدروكربورهاي پارافينك.

ب- هيدروكربورهاي نفتينك (يا آسفالتي).

ج- هيدروكربورهاي اروماتيك(حلقوي).

علاوه برهيدروكربورهاتركيبات ديگري نظير مقادير جزئي گوگرد(محلول ياازاد) اكسيژ ن نيتروژن

وجودداردولي مشخصات هرروغن پايه برحسب اين كه چه درصدي از ppm وتركيبات فلزي درحدچند

تركيبات شيميائي فوق درروغن وجودداشته باشدتغييرمي كند .

 

همچنین بخوانید: انواع روغن صنعتی و کاربرد آنها

کمپرسور گازی و انواع روان کننده های آن

هيدروكربن هاي پارافينيك

از هيدروكربن هاي زنجيري تشكيل شده و داراي مواد CnH2n+ قسمت اعظم هيدروكربن هاي پارافيني 2

مومي زياد و مواد آسفالتي كم مي باشندو به دو دسته زنجيري طولي و زنجيري شاخه اي تقسيم مي شوند

.پارافين هاي زنجيره اي خطي نقطه ريزش بالائي دارندولي هيدروكربن هاي پارافيني شاخه اي درمقابل

تغييرات درجه حرارت تحمل بيشتري دارند(تغييرات ويسكوزيته انهانسبت به دماكمتراست). هيدروكربن هاي

زنجيري طولي به علت نقطه انجماد بالا از روغن جدا مي شوندكه به اين نوع هيدروكربن ها موم گفته

مي شود.

 

خواص روغن هائي كه درانهاهيدروكربورهاي پارافينيك وجوددارد:

۱- درگرانروي معين داراي وزن مخصوص كمتري مي باشند.

۲- تغييرات گرانروي انها نسبت به تغيير درجه حرارت كم است (شاخص گرانروي بالا ئي دارند).

۳- براي گرانروي معين, داراي فراريت كمتر ي هستندكه باعث بالارفتن نقطه اشتعال انهامي شود.

۴- قدرت حلا ليت انها كم است(براي حل كردن موادحاصل ازاكسيداسيون مناسب نيستند).

۵- نقطه انيلين انها بالا است.

هيدروكربن هاي نفتيك(سيکلوپارافين ها)

اين دسته ازهيدروكربورهانيزاشباع شده هستندوازاتصال گروه هاي متيلن كه دريك حلقه تنظيم شده اندتشكيل شده اندودر بعضی از انواع نفت خام يافت می شودوبه شكل حلقوي بسته اند که در آن اتم های کربن در يک مدار بسته به يکديگر چسبيده اند. ساده ترين ترکيب, از اين نوع ترکيبات اشباع، سيکلوپروپان با يک حلقه س هکربنی است که به آن سه اتم هيدروژن متصل شده است. نفتن ها دارای فرمول شبيه الفين ها هستند با اين تفاوت که از خود خواص ديگری نشان می دهد.

درروغن هائي كه درصدموادنفتنيك بيشتري دارندخواص زيرمشهوداست:

۱- براي گرانروي معين وزن مخصوص نسبي زيادي دارند.

۲- تغييرات گرانروي انها نسبت به درجه حرارت زياداست( به دليل اين كه مواد مومي آن كم و مواد اسفالتي

آن زياد مي باشد).

۳- شاخص گرانروي پاييني دارند.

۴- نقطه اشتعال انهانسبتاپايين است.

۵- داراي قدرت حلاليت زيادي هستند كه باعث مي شوداجزحاصل ازااكسيداسيون را بيشتر بتوانند درخودحل

كنند (كمك به عمل پاك كنندگي).

۶- نقطه انيلين پاييني دارند.

 

همچنین بخوانید: روان کننده های مناسب برای انواع کمپرسور

خرید روغن هیدرولیک

هيدروكربن هاي اروماتيك

اين گروه شامل هيدروکربن های حلقوی غير اشباع مي باشند که گروه بنزن نيز ناميده می شود ودارای حلقه شش کربنی با سه پيوند دوگانه و سه پيوند يگانه هستند، که اتم های کربن انها را به يکديگر متصل می کند. ساده ترين اين ترکيبات آروماتيکی، که دارای پايين ترين نقطه جوش نيز می باشد، بنزن با فرمول می باشد. اين ترکيبات از نظر شکل ظاهری (به شکل حلقه) شبيه به ترکيبات نفتنی هستند با C6H مولکولی 6 اين تفاوت که در هيدروکربن های آروماتيکی بجای اتصال دو اتم هيدروژن به اتم کربن يک اتم هيدروژن به کربن متصل است.

اين گروه از هيدروکربن ها نسبتا “غيرفعال هستند ، ولي دارای بوی شيرين بوده و

بسيار گران قيمت می باشتد. قسمت اعظم اروماتيك ها از کيفيت بالای ضدتقه هيدروكربن هاي حلقوي بسته تشكيل شده ومشخصه نيمه اشباع دارند.

در روغن هائي كه درصدمواداروماتيك بيشتري دارندخواص زيرمشهوداست:

۱- نسبت به هيدروكربورهاي پارافيني داراي كشش سطحي كمتري هستندوبه همين دليل با اب راحت ترمي توانندتشكيل امولسيون دهند.

۲- قدرت حلاليت بالائي دارند.

۳- راحت ترازتركيبات پارافينيكي ونفتنيكي واكنش انجام مي دهندوبه تركيبات جانبي خورنده رزيني واسفالتي تبديل مي شوند.

۴- نقطه انيلين خيلي پاييني دارندوحل كننده لاستيك ها هستند.

۵- براي اكسيداسيون بسيارمستعدهستندوهمراه بارسوبات نامحلول خواهندبود.

۶- شاخص گرانروي انهاخيلي كم است.

۷- مقداركربن باقيمانده انها,درحين اكسيداسيون خيلي زياداست.

نفت خام مرغوب براي ساختن مواد اوليه روغن در مرحله اول نف تخام پارافينك و در مرحله بعد نفت خام مخلوط است. هيدروكربن هاي مختلفي كه در مواد اوليه روغن خام وجود دارند از قبيل پارافين كها, نفتينك ها و اروماتيك ها از لحاظ مناسب بودنشان براي روغنكاري تفاوت فاحشي دارند.در اين گروه به علت وجود گوگرد, نيتروژن و تركيبات اكسيژن اثر تغييرات درجه حرارت روي گرانروي انها بسيار زياد است ولي مقاومت انها در مقابل اكسيداسيون بسيار كم است واين مواد بايد توسط جدا كردن با حلال از روغن خارج شوند.

لازم به توضيح است كه اغلب نفت خام هاي ايران تركيبي ازنوع پارافينيكي ونفتنيكي هستند.

 

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *