loading

كاربرد نانوتكنولوژي در توليد روغنهاي صنعتي چیست؟ بخش اول


كاربرد نانوتكنولوژي در توليد روغنهاي صنعتي

كاربرد فناوري نانو براي بهتر كردن روغن كاري سطوح لغزنده

روان سازهاي جامد بر پايه فناوري نانو به طور مستقيم و يا به صورت افزودنـي بـه روانـسازهاي مايع ، استفاده ميشوند . در اين بخش سعي شـده اسـت بـا بررسـي مبحـث روانكـاري بـه اثـرات استفاده از نانو تكنولوژي در روانكاري اشاره گردد.

اكثر روان سازهاي مايع ، روغن و گـريس هـستند . در كاربردهـائي مثـل كاربردهـاي فـضائي و اتاقهاي بسيار تميز  (و نيز در اجزاي كوچك و دستگاههائي كه نيـاز بـه تعميـر آسان داشته باشند بجاي روان سازهاي مايع از روان سازهاي جامد اس تفاده ميشود . آنها همچنين در خلاء هاي بالا ، براي نگهداري بلندمدت و دوره اي و در شرايطي كه نياز به تحمل بـار زيـادي ميباشد ، بكار مي روند . روان سازهاي جامد در شرايط دما و فـشار بـالا ، راديواكتيويتـه و محـيط فعال شيميائي بخوبي عمل مي كنند و به صـورت پـودر خـشك ، پ وشـش و يـا افزودنـي بـه روان سازهاي مايع مورد استفاده قرار ميگيرنـد . مـورد اصـلي در اسـتفاده از آنهـا پاسـخ بـه افـزايش تقاضاهاي تجاري براي بهبود عملكرد روان سازها مي باشد.

 

همچنین بخوانید: انواع روغن صنعتی و کاربرد آنها

کمپرسور گازی و انواع روان کننده های آن

. روان سازهاي جامد ، عموما ” موادي لايه اي مانند گرافيت ، دي سولفيد موليبـدن و دي سـولفيد تنگستن هستند كه لايه هاي مولكولي تحـت نيـرو ، اصـطكاك را بـا لغـزش روي همـديگر كـاهش مي دهند . اما اين لايه هاي مولكولي ممكن است به سطوح آسيب برسانند زير ا واكنش شـيميائي لايه ها با سطوح ، باعث تجزيه ، شكست و خمش سطوح فلزي ميشوند . آنها با جمـع شـدن روي سطوح باعث ايجاد اختلال در ماشين كاري و سائيده شدن بيشتر قطعه فلزي مي شوند. بنـابراين نياز به روان سازهاي جامد پايدارتر و كوچكتر داريم .

كارخانه ها و نيروگاهها و بقيه صنايع نياز روزافزون به روان سازهاي پايـدار دارنـد كـه مشخـصا ” اصطكاك و فرسوده شدن را كاهش مي دهد . بخصوص در صنايع خودروسازي احتياج به گـريس و روغن داريم كه براحتي قابل نگهداري باشند . در هوافـضا ، ابزارسـازي ، حفـاري و صـنايع نيمـه هادي ها به روان سازي جامد با كيفيت بيشتر احتياج داريم.

روان سازهاي خشك كه به روش فناوري نانو توليد ميـشوند ، سـاختارهاي معـدني كـروي شـكل دارند و قطر آنها در حدود nm٢٠ تا ٥٠ nm است . ساختار هندسي آنها به صورت مواد معـدني فولرين شكل ميباشد كه به نانو ذرات IF مشهور هستند . در مقايسه بـا صـفحه هـاي پهـن روان سازهاي جامد مرسوم ، اين ساختارهاي فولريــن شكل به طرز قابـل تـوجهي كـوچكتر هـستنــد (در حدود ٢٠ مرتبه يا بيشتر) . آنها مانند تـوپ هـاي مينيـاتوري عمـل مـي كننـد كـه در حـول سطوح مي چرخند و باعث راحتي حركت قطعات تماسي مي شوند

. استفاده از روان سازهاي جامد بر پايه فناوري نانو توسط گروه نانو مواد انـستيتو علـوم و ايـزمن كشف شد . آنها فهميدند روان سازهاي جامد تركي بات معدني لايه اي هـستند ماننـد دي سـولفيد روغنهای صنعتی واصول روانکاری تنگستن كه ميتوانند به شكل فولرين در آيند . اين گروه شرايط خاصي را اعمال كرد كه لايه هـاي اين مواد بتوانند روي خودشان خم شوند و به صورت نانو ذرات در آيند .

روان سازهاي جامد IF نتايج زيادي در توليد صنعتي و تسهيل فرآيند واحـدهاي صـنعتي دارنـد . اول اينكه آنها اصطكاك و فرسودگي قطعات را هفت برابر بهتر از روان سـازهاي تجـاري كـاهش مي دهند . به ويژه اينكه در بارگذاريهاي زياد ، آنها با افزايش بازدهي استاندارد روغـن ، نيـاز بـه روغن كاري را كاهش مي دهند كه باعث ذخيره انرژي ، كـاهش هزينـه هـاي جـاري ، نگهـداري داخلي ارزان تر ، دقت بيشتر ماشين هاي بخش هاي مختلـف و حفـظ محـيط زيـست مـي شـود . همچنين به دليل كم كردن اصطكاك ، با كاهش صدا ، ارتعاش و گرما مواجه هستيم .

با استفاده از نانو ذرات IF به عنوان افزودني به روغن و گريس ها ، تقاضاي صنايع بـراي افـز ايش عملكرد و حفظ محيط زيست برآورده ميـشود . خـسارت فعلـي ناشـي از تعطيلـي صـنايع روزانـه ميليون ها دلار ميباشد . شركتها تمايل دارند به منظور كمتر كردن هزينـه هـا ، از روان سـازهاي دايمي استفاده كنند

. روان سازهاي IF نشان داده اند كه نسبت به روان سازهاي مرسوم اصطكاك را به مقـدار زيـادي پائين مي آورند و از دوام طولاني تري برخوردارند . بنابراين براي كاربردهاي دايمي مناسب تـر هستند . كاربرد روان سازهاي IF همچنين باعث كم كردن مقدار روغـن كـاري ميـشود . اضـافه كردن روان سازهاي جامد به روغن هاي ماشين ، بـدون كـاهش كيفيـت عملكـرد ، مقـ دار مـاده روان ساز مورد احتياج را كاهش مي دهد.

دليل ديگر اينكه مواد معدني فولرين شكل در تحمل نيروهاي با مقدار بزرگ بهتر عمل مي كننـد خواص ويژه اين مواد مقاومت بالائي به آنها مي دهـد . گـزارش شـده اسـت كـه نـانوذرات دي سولفيدتنگستن به طور قابل توجهي بيشتر ازروان سازهاي استاندارد در مقابل شوك فشار شديد cm٣٢١٠/fon مقاومت كرده اند.

همچنین بخوانید: روان کننده های مناسب برای انواع کمپرسور

خرید روغن هیدرولیک

اثر دي سولفيد تنگستن فولرين ، بر مقاومت خستگي شفت هاي تحت فشار در هنگـام انجـام كـار در حال بررسي است ولي گزارشات ديگر نشان داده است اضافه كردن مقدار كمي از اين مـواد ، علاوه بر كاهش چشمگير اصطكاك و فرسودگي ، باعث افـزايش عمـر قطعـات حركـت كننـده در ماشين كاري سنگين در مقايسه با روان سازهاي معمول ميشود.

تاكنون ، براي كاهش اصطكاك مجبور به صاف كردن زياد سطوح و از بين بردن ناهمواري هـا تـا حد امكان بوديم ولي با تكنولوژي نوين ، ديگر لازم نيست سطوح را كاملا” صاف و صيقلي كنيم زيرا ذرات كوچك در درزها و شكافهاي كوچك سطوح ناهموار گير مي افنتد و باعث ليز شـدن ، حـين انجام كار ميشوند . آغشته كردن حفره ها و درزهاي فلزهاي پـودر شـده بـا ذرات IF ، خـواص سايـشي آنهـا را در مقايسه با وقتي كه به روغن يا سولفيد تنگـستن يـا دي سـولفيد موليبـدن آغـشته شـوند ، بهبـود مي بخشد . با توجه به نياز صنايع به فرآيند روان سازي در كاربردهاي ويژه آنها و در نظر گرفتن ملاحظـات زيست محيطي ، سودآوري اقتصادي و كم كرد ن هزينه ، روان سازهاي جامد بر پايه فناوري نانو يك گزينه ايده آل خواهد بود .

شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *