loading

انواع مواد افزودنی و  خواص آنها در روغن های صنعتی

ضرورت استفاده از مواد افزودني در روغن های صنعتی

آشنائي با انواع مواد افزودنی  ( ADDITIVES )  و  خواص آنها در روغن های صنعتی

مقاله ای که در پیش رو دارید در مورد انواع افزودنی ها و نقش آنها در تعیین خواص روغن های صنعتی میباشد .در این مقاله با ضرورت استفاده از مواد افزودنی در روغن های صنعتی ،انواع موادافزودنی و موارد استفاده ار آنها و همچنین نقش افزودنی ها در خواص روغن های صنعتی آشنا خواهید شد.

 

مواد افزودني روغن چیست؟

چون روغن پايه كه از پالايش نفت خام بدست مي آيد ، هنوز ويژگي هاي لازم براي اسـتفاده در موتور خودروهاي مدرن و ماشين آلات صنعتي را به طور كامل دارا نيست ، بسته به نـوع وظيفه اي كه از آن انتظار مي رود ، مواد افزودني مختلف به آن افزوده ميشود تا در روغـن مقاومت لازم براي شرايط سنگين كار ، حرارت و فشار زياد موتور ، بطور بهينه ايجاد شود

مهمترين موادي كه به منظور تامين ويژگي هاي مناسب به روغـن پايـه افـزوده مـي شـوند عبارتند از :

  • پاك كننده ها و معلق كننده ها (DETERGENTS AND DISPERSANTS)
  • بهبود دهنده شاخص گرانروي (VI  _ IMPROVER)
  • مواد ضداكسيداسيون (ANTI-OXIDANT)
  • مواد ضدسائيدگي (ANTI-WEAR)
  • مواد ضد خوردگي و ضد زنگ زدگي (ANTI  CORROSION &  ANTI RUST)
  • مواد پائين آورنده نقطه ريزش (POUR POINT DEPRESSANTS)
  • مواد ضدكف (ANTI-FOAM)

 

همچنین بخوانید: روغن های روانساز چیست ؟ روانکارها چگونه تولید میشود؟

 

آنتی فوم یا ضد کف

پاك كننده ها و معلق كننده ها (DETERGENTS AND DISPERSANTS)

در طي فرآيند احتراق ، مقدار زيادي ذرات دوده و مواد ناشي از احتراق ناقص پديد مي آيد . اين مواد توليد شده در روغن غيرمحلول هـستند و موجـب تـشكيل رسـوب در پيـستون هـا مي شوند و حتي ممكن است باعث چسبندگي رينگ و پيستون گردند . مواد افزودني پاك كننده و معلق كننده بـه اكثـر روغـن هـاي روانـساز بـراي از بـين بـردن رسوبات فوق افزوده ميگردد . هرچه مقدار اين افزودني ها بيـشتر باشـد ، روغـن از قـدرت پاك كنندگي بيشتري برخوردار است و در عمل ، روغن سريعتر سياه ميگردد و هرچه ميـزان اين دو ماده افزودني كمتر باشد ، روغن ديرتر سياه ، ولي باعث ته نـشين شـدن رسـوبات و آسيب رسيدن به موتور ميش ود . بنابراين سياه شدن سريع روغن هنگام كـار بـرخلاف تـصور عامه به هيچوجه دليل نامرغوب بودن آن نيست . عمده ترين مواد پاك كننـده كـه در حـال حاضر مورداستفاده قرار مي گيرند عبارتند از : صابونهاي مواد آلـي ، نمكهـاي فلـزات قليـائي خاكي مانند: باريم ، كلسيم و منيزيم وهمچنين فناتهاي اين فلزات

بهبود دهنده شاخص گرانروی (VI  _ IMPROVER)

مولكول هاي مواد افزودني بالابرنده شاخص گرانـروي ، پليمرهـاي زنجيـري بلنـد و بـزرگ (در مقايسه با مولكول هاي روغن ) هستند بطـوري كـه در درجـه حـرارت پـائين تقريبـا ” بـه صورت كلوئيد در روغن پراكند ه ميشوند و هرچه دماي روغن بالا رود تغيير حجـم داده ، بـا حل شدن پليمرها كاهش گرانروي روغن را جبران مي كنند . اين مواد بيشتر در روغـن هـاي چند درجه اي (مالتي گريد) اسـتفاده مـي شـوند .مهمتـرين ايـن مـواد عبارتنـد از : پلـي متـا آكريلاتها ، كوپليمرها ، پلي آكريلاتها ، پلي الفينها و كوپليمر آنها و كوپليمر استايرن و بوتادين

مواد ضداكسيداسيون (ANTI-OXIDANT)

بعضي از تركيبات موجود در روغن بر اثر حرارت موتور و تماس دائم با هوا و مجاورت با فلزات مختلف موتور،كه ممكن است مانند يك كاتاليزور عمل نمايند ، در معرض اكسيداسيون مداوم قرار گرفته و به مواد از قبيل پراكسيدها و تركيبات آلي ديگر تبديل مي شوند . براي جلوگيري از اكسيد شدن روغن مواد افزودني ضداكسيداسيون به آن اضافه مي شود . فنل هاي آلكيله ودي تيوفسفات از مهمترين انواع اين مواد مي باشند.

مواد ضدسائيدگی (ANTI-WEAR)

در شرايط سخت كار ، اجزاي موتور شامل سوپاپ ها ، بادامك ها و … دچار سائيدگي ميشوند. مواد ضدسائيدگي از بروز چنين ضايعاتي جلوگيري مي نمايند . استفاده از اين مواد به منظور ايجاد لايه مقاومي از مواد شيميائي مابين قطعات متحرك و ثابت است تا از تماس مستقيم با فلز و در نتيجه بروز تاثيرات سائيدگي جلوگيري كند . از چربيها ، اسيدها ، استرها و تركيبات گوگرددار بعنوان مواد ضدسايش استفاده مي گردد

مواد ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی (ANTI  CORROSION &  ANTI RUST)

به طور كلي روغنهاي معدني قابليت محافظت و جلـو گيري از خوردنـدگي و زنـگ زدگـي را دارند ، امـا در هنگـام عمـل بـه علـت وارد شـدن آب بـه صـورت قطـره در داخـل روغـن ، زنگ زدگي و خورندگي رخ مي دهد . براي جلوگيري از اين پديده ، به اكثر روغن هـا مـواد افزودني ضدخوردگي و ضدزنگ زدگي افزوده مي شـود . در ضـمن مـواد افزود نـي قليـائي ميتواننـد اسـيدهاي ناشـي از عمـل احتـراق را (در موتورهـاي احتـراق داخلـي ) كـه موجـب خورندگي و زنگ زدگي نيز هستند ، از بين ببرند . تركيبات قطبي مانند : آمين ساكـسيناتها و سولفوناتهاي فلزات قليائي خاكي از اين دسته مواد مي باشند

مواد پائين آورنده نقطه ريزش (POUR POINT DEPRESSANTS)

اين مواد به منظور پائين آوردن نقطه ريـزش بـه روغـن افـزوده ميـشوند تـا راه انـدازي و روشن كردن موتور در هواي بسيار سرد امكان پذير گردد . يعني بـه كمـك ايـن مـواد ذرات پارافين را در دماي پائين به صورت معلق در روغن نگهداشته و از بسته شـدن روغـن (جامـد شدن آن ) جلوگيري مي نمايند . اين مواد بطوركلي در دو نوع وجود دارند : ١ -پليمرهاي آلكيل آروماتيك كه جذب كريستالهاي واكس شده واز رشدآنها جلوگيري مـي نمايد . ٢ -پلي متا آكريلاتها كه از رشد كريستالهاي واكس جلوگيري مي كنند

 

مواد ضدكف (ANTI-FOAM)

هنگام كار دستگاههاي صنعتي و موتور ، به علت سرعت زياد حركـت و ايجـاد تلاطـم ، هـواي وارد شده در روغـن باعـث تـشكيل كـف در آن ميـشود . بـراي جلـوگيري از ايـن پديـده و پيشگيري از بروز خسارت ، مواد ضد كف به روغن افزوده ميشود . پليمرهاي سـيليكون دار و آلي از متداول ترين انواع اين مواد مي باشند .

همچنین بخوانید: پارامترهاي كيفي و مشخصات عمده روغن هاي صنعتي چیست؟

انواع روغن صنعتی

نقش افزودنی ها در خواص روغن های صنعتی

خواص روغنهاي صنعتي به پايه روغن و افزودني هاي كه به آن اضافه ميـشود ، بـستگي دارد . در مجموع روغنهاي معدني خواص خوب و قيمت پائين دارند . افزودني هاي روغـن مـواد شـيميائي هستند كه خواص روغن را تغيير مي دهند . اين مواد در رنج ١٠ ppm تا ٢٥ %غلظت روغـن پايـه به روغن اضافه ميشوند . مواد افزودني روغنها بطور كلي در سـه گـروه طبقـه بنـدي ميـشوند : پليمرها ، تركيبات كمپلكسر و تركيبات شامل عناصر فعال مانند كلر و سولفور . آنها همچنين براساس عمكرد خود نيز طبقه بندي ميشوند و تحت عنوان “مواد افزودني روغنها و عملكرد آنها ” بعدا” بحث ميشوند. برخي از مواد افزودني كه عملكرد مثبتي در يـك ناحيـه دارنـد ممكن است در نواحي ديگر نامناسب باشند . وقتي عملكرد تركيبي روغن و مواد افزودنـي مـورد نظر باشد فاكتور موثر هزينه نيز بايد در نظر گرفته شود .

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *