loading

انواع روغن های روانکار و طبقه بندی آنها -بخش دوم

انواع سیستم های طبقه بندی روغن ها

آشنائی با انواع روغنهای روانكار، كاربرد و طبقه بندی آنها- بخش دوم

در مقاله ای که پیش رو دارید قصد داریم شما را با انواع روغنهای روانكار آشنا کنیم و  روشهای مختلف طبقه بندی روغنهای صنعتی را برشمریم.این مقاله دارای اطلاعات فنی و تخصصی روغن های صنعتی می باشد و با نگاه حرفه ای توضیح داده شده است.

انواع سیستم های طبقه بندی روغن ها :

در صنعت روانكاری به منظور شناخت و كاربرد صحیح روغن هـا از چنـد گونـه طبقـه بنـدی استفاده می شود

 الف) : طبقه بندی روغن ها بر حسب درجه گرانروی

 ب) : طبقه بندی روغن ها بر حسب سطوح كیفیت و استانداردهای مربوط .

 ج) : طبقه بندی روغن ها بر حسب استاندارد ٥١٥٠٢ DIN

روغن های موتور

طبقه بندی روغن های موتور بر اساس گرانروی (درجه بندی SAE)

انجمن مهندسین خودرو SAE بدلیل اهمیت گرانروی ، اساس طبقه بندی روغن های موتـور را بر این ویژگی بنا نهاده است . بطوری كـه در ایـن سیـستم دو گـروه از درجـات گرانـروی مورد تعریف قرار می گیرند .

یك گروه دارای حرف W = Winter و دیگری گروهی كه بـدون حـرف W اسـت . درجـات دارای حرف W معرف كیفیت روغـــن برای كار در فصــول سرد سال و دمـای پـائین پمـپ شدن روغن است . در روغن های چند درجه ای ، درجه سمت راسـت ، مـرتبط بـا گرانـروی روغن در دماهای بالا( C ˚ ١٠٠ )است .

همچنین بخوانید: تولیدکنندگان روغن های صنعتی و مواد شیمیایی

انواع روغن صنعتی

طبقه بندی سطوح كیفیت

طبقه بندی انجمن نفت آمریكا API

انجمن نفت آمریكا (Institute Petroleum American)كیفیت روغن هـای موتـور را در دو گروه دسته بندی نموده است .

گروه اول روغن های موتور برای خودروهای بنزینـی كـه بـا علامت S مخفف Service) نماینده ایستگاههای تعویض روغـن ، گاراژهـا و بنگاههـای فـروش خودروها) مشخص شده و گروه دوم روغـن هـای موتـور دیزلـی كـه بـا علامـت C مخفـف Commercial) وسایل نقلیه تجـارتی ، كـشاورزی و ناوگـان ) مـشخص شـده اسـت و سـطح كیفیت هر یك از روغن های این دو گروه به وسیله حروفی (به ترتیب الفبا) كه بعـد از حـرف S یا C نوشته می شود ، مشخص می

تحولات مشخصه های سطح كیفیت روغن موتور بنزینی

. شایان ذكر است كه در اروپـا مشخـصه هـای ایـن اسـتانداردها از جانـب ACEA/CCMC و سازندگان اصلی تجهیزات و خودروها (S’OEM )تعیین گردیده است .

تحولات مشخصه های سطح كیفیت روغن موتور دیزلی

. شایان ذكر است كه در اروپا ، استانداردهای مر بوط به سطوح كیفیت روغن موتور دیزلـی از جانب سازمانهای ACEA/CCMC و سازندگان اصلی تجهیزات و خودروهـا (S’OEM )تعیـین گردیده

معرفی سطح كیفیت ILSAC

اخیرا” بستـــــه بندی های روغن های مـــوتـــور در كنـار مشخـصه هـای سطــــح كیفیـت API مشخصــه های مربوط به ILSAC را نیــــز معرفی مـی نماینـــــد . ILSAC مخفـف INTERNATIONAL LUBRICANT STANDARDIZATION AND عبــــارت COMMITTEE APPROVAL و به معنای سازمان بین المللی استاندارد و تائیـد (كیفیـت) روانكارهاست .

این سازمان از سال ١٩٩٤ در زمره موسسات بررسی ، تعری ف و تائید سـطوح كیفیـت روغـن های موتور بنزینی قرار گرفته اسـت و بیـشتر سـازندگان خودروهـا در كتابچـه هـای جدیـد راهنمای خودرو ، آن را ذكر می نمایند و برچسب تائیـد كیفیـت API را بـر حـسب تعـاریف ILSAC نیز بر روی بـسته بنـدی هـای روغـن هـای موتـور بـرای انتخـاب روغـن مـشخص می نمایند .

همانگونه كه مشخص است سطح كیفیت ILSAC از سال ١٩٩٥ برای سطوح كیفیت جدید در مقایسه با API و همراه با آن از جانب سازمان مربوطه مطرح گردیده است .

همچنین بخوانید: انواع روغن هیدرولیک

انواع روغن صنعتی

سایر طبقه بندی های مهم

ارتـش آمریكـا (بـا علامـت اختـصاری … ١ L-MIL و شـماره هـائی ) و سـازندگان خـودروی كشورهای بازار مشترك اروپا با علامت اختصاری CCMC٢ كه به ACEA٣ تبدیل شده است و همچنین موسسات استاندارد بین المللی و موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران نیـز بطــور مــوازی بــا ســازندگان معتبــر خودروهــا OEM٤ در دنیــا ، از قبیــل شــركتهای را خـود ویـژه استانداردهای … و VW ،MAN ،Toyota ،GM ،Ford ،DaimlerChrysler برای انواع روغن ها مشخص نموده اند كه جداول صفحه بعد برابری تقریبی سطوح كیفیت و استانداردهای مزبور را نشان می دهد .

روغن های دنده خودرو

برای سیستم های انتقال نیرو ، بخصوص در محورهای عقبی خودروها ، دنده های متفاوتی به كار رفته كه نیاز به روانكاری متفاوت و مناسب در شرایط گوناگون را دارند . انتخاب روانكار مناسـب مستلزم بررسی دقیق شرایط كار و مشخصات فیزیكی – شیمیائی روانكار در تطبیق با شرایط كـار دارد . انجمن نفت آمریكا API دسته بندی SAE , API را برای روغن دنده هـای سیـستم هـای انتقال نیرو و محورها ، با مشخصات ویژه معرفی نموده است .

روغن های صنعتی

طبقه بندی روغن های صنعتی براساس گرانروی

این طبقه بندی اكثرا ” براساس طبقه بندی درجات گرانروی ISO انجام می شود كـه عبارتـست از گرانروی روغن در٤٠ درجه سـانتیگراد که تغییـرات مجـاز آن ١٠ ± %اسـت . درجـه ISO روغـن تقریبا” نشان دهنده میانگین این تغییرات مجاز گرانروی بر حسب سانتی استوك (cSt (در دمای c ˚ ٤٠ است .

 

طبقه بندی سطوح كیفیت روغن های صنعتی

به علت تنوع بسیار زیاد روغن های صنعتی ، ذكر استانداردهای همـه آنهـا در اینجـا امكـان پـذیر نیست و در مورد هر روغن خاص به طور جداگانه شرح داده شده است . فقط باید توجه نمـود كه بسیاری از استانداردهای روغن های صنعتی توسط سازندگان معتبر دستگاه ها تدوین شـده و مورد قبول عموم قرار گرفته اند .

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *