loading

انواع روغن های روانکار و طبقه بندی آنها -بخش اول


آشنائی با انواع روغنهای روانكار، كاربرد و طبقه بندی آنها-بخش اول

در مقاله ای که پیش رو دارید قصد داریم شما را با انواع روغنهای روانكار آشنا کنیم و  روشهای مختلف طبقه بندی روغنهای صنعتی را برشمریم.این مقاله دارای اطلاعات فنی و تخصصی روغن های صنعتی می باشد و با نگاه حرفه ای توضیح داده شده است.

 

انواع روغنهای روانكار و كاربرد آنها

روغنها را با توجه به محل مورد استفاده و انتظاری کـه از آنهـا مـی رود مـی تـوان بـه انـواع مختلفی تقسیم نمود :

روغنهای موتور :

این دسته از روغن ها که بطور مشخص در انواع موتورها ی بنزینی و گازوئیلی و بمنظور روانکار ی قطعات داخلی موتور مورد استفاده قـرار مـی گیرنـد یکـی از پرکاربردترین انواع روغن ها م ی باشند . به منظور بهبـود خـواص آنهـا و متناسـب بـا محـل کارکرد انواع مواد افزودن ی نظیر : پاک کننده ها ، بهبوددهنده I.V، مواد پائین آورنده نقطه ریزش ، مواد ضد اکسیداسیون و ضد زنگ ، مواد ضدکف و …. .. اضافه می گردد

روغنهای هیدرولیك :

این نوع روغنها برا ی انتقال قدرت و حرکـت بوسـیله فـشار و جریان مورد استفاده قرار می گیرند بطوریکه با افزا یش فشار هیـدرولیک ، جریـان کـاهش یافته و وسیله به آهـستگ ی پـائین مـی رود و بـالعکس . در یـک سیـستم هیـدرولیکی ، روغـن هیدرولیک از اهمیت بسیار بالائی برخوردار بوده و تاثیر بـسیار زیـادی بـر رانـدمان سیـستم دارد. بطور کلی مهمتـرین ویژگیهـای روغنهـای هیـدرولیک بـا کیفیـت عـالی بـه شـرح زیـر می باشد

١ -در برابر اکسیداسیون و گرما مقاوم باشد.

٢ -دربرابر هیدرولیز مقاوم باشد .

٣ -دارای خاصـــیت حفاظـــت از زنـــگ زدگـــی و همچنـــین خاصـــیت جداشـــدن از آب Demulsification باشد.

٤ -دارای خاصیت ضد سایش بخصوص در فشارهای بالا و خاصیت ضدخوردگی باشد.

٥ -دارای خاصیت ضدکف و قابلیت خارج نمودن هوا از خود باشد.

٦ -امکان فیلتر شدن و زدایش آلودگی های حداقل ٥ میکرون را داشته باشد.

٧ -در مقابل نیروهای برشی مقاوم باشد.

٨ -با آب بندها وقطعات سیستم سازگار بوده و دارای طول عمر کارکرد زیادی باشد. بایستی توجه داشت که خواص فوق الذکر عمدتا با اضافه نمـودن مـواد افزودنـی تـامین مـی گردد

همچنین بخوانید: روغن های روانساز چیست ؟ روانکارها چگونه تولید میشود؟

 

آنتی فوم یا ضد کف

 روغن های دنده اتومبیل :

بطورکلی دنده ها برای افزایش گـشتاور ، تغییـر سـرعت وهمچنین تغییر جهت حرکت مورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد و شـامل : انتقـال دهنـده هـا ، دیفرانسیل ها ، گردنده ها و افزایش دهنده های قدرت می باشند . تمامی ایـن اجـزا نیـاز بـه روغن دارند و روغن مورد نیاز آنها می توانـد در محفظـه هـا ی جداگانـه و یـا یـک مخـزن یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد . مهمترین نقش روغن های دنده بشرح زیر می باشند :

1-تعویض راحت دنده در درجه حرارت های پائین برای دنده های غیر اتوماتیک

٢ -فراهم آوردن شرایط نرم وآسان برای انتقال قدرت توسط دنده ها

٣ -جدا نگهداشتن سطوح فلزی که روی یکدیگر حرکت می کنند.

٤ -کاهش اصطکاک و سایش و جلوگیری از مخدوش شدن اجزای تحت فشار زیاد طبقه بندی روغن های دنده بر اساس دو سیستم SAE , API می باشد

 

 

جدول طبقه بندي روغنهاي دنده اتومبيل براساس سيستم API

 

جدول طبقه بندي روغنهاي دنده اتومبيل براساس سيستم SAE

روغن دنده های صنعتی :

در جعبه دنده های صنعتی ، دنده های مختلفـی مـورد استفاده قرار می گیرند که انواع مختلف آنها عبارتند از : دنـده هـا ی جنـاغی ، مـارپیچی ، ساده ، مخروطی ، مخروطی مارپیچی و حلزونـ ی . بـرهمین اسـاس و بخـاطر اخـتلاف در طراحی وکاربردهای مختلف این دنده ها ، روغن های مختلفی نیـز بـه شـرح زیـر مـورد استفاده قرار می گیرند :

 الف ) روغن های فشار پذیر ( EP) :

این روغن ها در مجموعه دنده هائی که برای بارهای بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند مانند: دنده های جناغی ویا دنـده هـائ ی کـه جهـت انرژی را ٩٠ درجه تغییر می دهند مانند دنده های مخروطی مارپیچمـورد اسـتفاده قـرار می گیرند

 ب ) روغن های غیر فشار پذیر :

این روغن ها دارای خاصیت جلـوگیری از زنـگ زدگـی و اکسیداسیون بوده ودر مجموعه دنده های دارای سرعت زیاد و بار کم مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند . بعضی از انواع آن که دارای ترکیبات روی می باشند خاصیت ضد سایش داشـته و در سیستم های با بار متوسط و یا سرعت متغیر مورد استفاده قرار می گیرند

 ج ) روغن های ترکیب شده :

این روغن ها شامل اسیدهای چرب مانند تالو و یا نـوع سـنتز شده آن مانند پلی بوتن ها می باشد ودر مجموعه دنده ها ی حلزونی که اصطکاک بین نوک دنده ها لغزشی یا پیچشی می باشند مورد استفاده قرار می گیرند .

همچنین بخوانید: پارامترهاي كيفي و مشخصات عمده روغن هاي صنعتي چیست؟

انواع روغن صنعتی

روغنهای توربین :

روغنهائی هستند که بعنوان روانکار وانتقـال حـرارت در یاتاقانهـا و دنده های کاهش دهنده دور و در س یستم های کنترل بعنوان یـک روغـن هیـدرولیک مـورد استفاده قرار می گیرند . موارد استفاده آنها در توربینهای بخاری ، گـازی ، توربینهـای آبـی و بادی میباشد که با توجه به مـوارد اسـتفاده در درجـات مختلـف ( از نظـر و یـسکوزیته ) ودر سطوح کیفیت مختلف ساخته می شوند . بطورکلی مشخصات ویژه یک روغن خوب به شـرح زیر می باشد :

١ -گرانروی مناسبی داشته باشـد بطور یکـه حالـت تعـادل ی بـین خاصـیت روانکـاری و انتقـال حرارتی ( مواد با ویسکوزیته کم ) را تامین نماید.

٢ -پایداری اکسیداسیونی خوبی داشته باشد.

٣ -جداپذیری خوب آب از روغن و هوا از روغن

٤ -دارا بودن خواص ضدسایش و ضد زنگ

٥ -مقاومت در برابر پدیده کف سازی

در تقسیم بندی روغنهای توربین از لحاظ ویسکوزیته از سیستم ISO استفاده می گردد.

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *