loading

انواع روغن های دنده را بشناسید

روغن هیدرولیک و ویژگی های آن

انواع روغن هاي دنده

به خاطر اختلاف در طراحی و کاربردهای مختلف چرخ دنده ها، روغن های مختلفی نيز در آن ها مورد استفاده قرار می گيرد. اين روغن ها در سه دسته طبقه دسته بندي مي شوند:

۱- روغن های فشارپذير

٢- روغن های بدون خاصيت فشارپذيری .

٣- روغن های ترکيب شده

روغن های فشارپذير

اين روغ ن ها در مجموعه دنده هايی که برای بارهای بس يار سنگين مورد استفاده قرار می گيرند (مثل دنده های جناغی )، يا دنده های مخروطی مارپيچ که جهت دور را ٩٠ درجه تغيير می دهند . روغن دنده های

دارای مقدار کمی ماده افزودنی فشارپذير هستند به همين دليل هرگز نبايد از اين روغن ها در ،EP صنعتی جعبه دنده های اتومبيل استفاده کرد.

روغن های بدون خاصيت فشارپذيری

اين روغن ها معمو ٌلا دارای خاصيت جلوگيری از زنگ زدگی و اکسيداسيون مي باشند و در مجموعه دنده هايی که دارای سرعت زياد و بار کم هستند، مورد استفاده قرار می گيرند. بعضی از اين روغن ها ممکن است دارای خاصيت ضدسايش نيز باشند.

روغن هايی که دارای خاصيت ضدسايش هستند، شامل ترکيبات روی می باشند و در مواردی که مجموعه دنده تحت بارهای متوسط باشد و يا تغيير سرعت در آن ها رخ می دهد، می توان از اين روغن ها استفاده کرد

همچنين روغن هايی که دارای خاصيت ضدسايش هستند ولی خاصيت فشارپذيری ندارند، را نبايد با روغن های فشارپذير مخلوط کرد.

همچنین بخوانید: انواع روغن صنعتی و کاربرد آنها

کمپرسور گازی و انواع روان کننده های آن

روغن های مرکب

اين روغن ها شامل اسيدهای چرب، و يا اسيدهای چرب سنتز شده مثل پلی بوتن ها می باشند. اين روغن ها، ابتدا در مجموعه دنده های حلزونی که تماس اصطکاکی بين نوک دنده ها رخ می دهد،به صورت حرکت لغزشی يا پيچشی است، مورد استفاده قرار می گرفته اند.

كاربردومحدوديت هاي استفاده از روغن های فشارپذير

کلر، برات پتاسيم، گوگرد و فسفر، از اول ين ترک يباتی هستند که به عنوان مواد افزودنی فشارپذير درفرمولاسيون روغن های دنده صنعتی مورد استفاده قرار مي گيرند (روغن ها يی که دارای گوگرد و فسفرهستند، بوی بدی می دهند) اين مواد افزودنی با افزايش درجه حرارت , فعال شده و با سطوح فلزی وارد واکنش می شوند. در نتيجه اين واکنش، يک لايه روی سطوح فلز ايجاد می شود كه باعث جلوگيری از سايش سطوح فلزی می شود. حرارت لازم جهت فعال کردن ا ين مواد افزودنی، در اثر بارهای ناگهانی و روان کاری شرايط مرزی ايجاد می شود.

روغن دنده های صنعتی که دارای مواد افزودنی فشارپذ ير هستند، دارای محدوديت هايی نيزبه شرح زيرمی باشند:

١_ اگر سرعت دنده ها کم باشد (کمتر از دق يقه / فوت ١٠ ) باعث افز ايش شديد سا يش و نها يتٌا آيينه ای شدن سطح دنده ها می شود.

٢_ مواد افزودنی فشارپذ ير که دارای گوگرد و فسفر می باشند، از نظر ش يميايی بس يار فعال هستندو باعث سايش و آيينه ای شدن سطح دنده می شوند. اين نوع سايش بسيار نامطلوب بوده و باعث کاهش دقت کارکرد دنده ها می گردد. در اين موارد می توان از برات پتاسيم استفاده کرد . اين ماده با ايجاد رسوب روی سطح، بدون انجام واکنش شيميايی، يک لايه فشارپذير روی سطوح ايجاد می کنند.

٣_ هر چه درجه حرارت در تماس نوک دنده ها بيشتر باشد ، سرعت واکنش مواد افزودنی فشارپذير باسطح فلز ,بيشتر می شود. مشکلی که در درجه حرارت های پا يين وجود دارد، اين است که اگر درجه حرارت به اندازه کافی ز ياد نباشد، مواد افزودنی فشارپذير فعال نشده و در نت يجه واکنشی با سطح انجام نمی شود . اگر واکنشی با سطح انجام نشود، لايه ای نيز روی سطح ايجاد نخواهد شدودرعمليات روانكاري اختلال بوجودمي ايد درروغن های فشارپذير، گرانروی نيز نقش بسيار مهمی دارد . هر عاملی که باعث کاهش زياد درجه حرارت روغن در مخزن و يا پا يين آوردن درجه حرارت محل تماس نوک دنده ها شود، باعث افزا يش سا يش

می شود. اگر درجه حرارت تماس نوک دنده ها به اندازه کافی نباشد، مواد افزودنی فشارپذير نمی توانند به اندازه کافی فعال شوند و در نتيجه لايه مناسبی روی سطح ايجاد نخواهد شد.

٤_ در مواردی که درجه حرارت عملکرد خ يلی ز ياد و يا خ يلی کم است، می توان از روان کننده های جامد مثل دی سولفيد موليبدن، گرافيت، تفلون و يا دی سولفيدتنگستن استفاده کرد .در هر حال لا يه ايجاد شده توسط اين مواد ممکن است در طولانی مدت نتوانند بارهای زياد روی دنده های بزرگ را تحمل کند.

٥_ حد بالای درجه حرارت عملکرد مواد افزودنی فشارپذير که دارای گوگرد و فسفر می باشند، حدود ٩٥ توصيه می شود. لذااستفاده از اين مواد برای درجه حرارت های کمتر از C º C ٩٥ می باشد

٦_ مواد افزودنی فشارپذير که دارای گوگرد و فسفر می باشند، نسبت به فلزات رنگي، مثل آلياژهای فسفر ، بسيار خورنده هستند. مجموعه دنده های حلزونی معمو ٌ لا º C برنز خصوصٌا در درجه حرارت های بالاتر از

٦٠ شامل آلياژهای فسفر برنز بوده و به همين دليل، روغن هايی که دارای مواد افزودنی فشارپذير گوگردفسفردار هستند، عملکرد نامطلوبی در اين دنده ها دارند.

٧_ بسته به مقدار ماده افزودنی فشارپذ ير, گوگرد ,فسفردار، در يک روغن، ممکن است اين روغن بامی باشند، سازگار نباشد . به همين د ليل نبايد ZDDP روغن هايی که دارای ماده افزودنی ضدسا يش

هستند را با روغن هايی که دارای خاص يت فشارپذيری هستند، مخلوط کرد.

٨_ مواد افزودنی فشارپذ ير كه دارای کلر و برات پتاسيم، ممکن است کاملا موثر نباشندو در شرايطی که در سيستم آب وجود داشته باشد، ممکن است باعث ايجاد خوردگی كنند.

مهمترين نقش روغن های دنده به شرح زير می باشد.

١_ تعويض راحت دنده در درجه حرارت های پايين (عملکرد برای دنده های غير اتوماتيک).

٢_ فراهم آوردن شرايط نرم و آسان برای انتقال قدرت توسط دنده ها.

٣_ جدا نگه داشتن سطوح فلزی که روی يکديگر حرکت می کنند.

٤_ کاهش اصطکاک و سايش.

٥_ جلوگيری از خط افتادن روی اجزايی که تحت فشار زياد هستند.پ

همچنین بخوانید: روان کننده های مناسب برای انواع کمپرسور

خرید روغن هیدرولیک

طبقه بندي روغن هاي دنده

روغن دنده هانيزاز نظر طبقه بندی، خيلی شبيه روغن های موتور م ی باشندوازلحاظ كيفي وگرانروي در دوطبقه بندی تقسيم مي شوند.

الف-سيستم طبقه بندي گرانروي.

ب-سيستم طبقه بندي سطح کيفيت.

سيستم طبقه بندی روغن دنده هابرحسب گرانروی براساس طبقه بندی انجمن مهندسين اتومبيل تعريف شده است. البته اين دو AGMA و API ونظامي صورت گرفته و سيستم طبقه بندی کيفی توسط ISO وسيستم دارای اعداد و حروف متفاوتي باطبقه بندي روغن هاي موتور می باشند، تا اشتباهی در مصرف آنها رخ ندهد.ولي درانتخاب روغن دنده نيزبايدهم به گرانروي وهم به سطح كيفيت ان توجه داشت.

 

طبقه بندي روغن هاي دنده براساس گرانروي

براي طبقه بندي روغن هاي دنده براساس گرانروي نيزمانندروغن هاي موتور استانداردهاي زيادي وجود  داردكه ذيلا به مواردي كه كاربرد بيشتري دارند

طبقه بندي روغن هاي دنده برحسب گرانروي درسيستمSAE

طبقه بندي روغن دنده براساس گرانروي درسيستم

API طبقه بندی كيفي روغن های دنده در سيستم

براساس نوع سرو يسی که اجزا ي مورد استفاده در آن قرار ،API طبقه بندی کيفی انستيتو نفت آمريکامی گيرند، تعريف شده است . براساس اين تعريف، سازندگان دنده، براساس نوع دنده و شرا يط عملکرد آن،روغن مناسب را انتخاب می کنند. در اين طبقه بندی روی خواص فيزيکی يا آزمايشات عملکرد توجه نشده استو بعضی از ا ين روغن ها، مناسب استفاده در يک دامنه وسيعی از شرا يط مختلف عملکرد بوده و ممکن است آنها را برای بيش از يک شرايط کاری تعريف شده، به کار برد.

توصيه های سازندگان API وقتی مفيد خواهد بود که علاوه بر توصيه های کلی API سيستم طبقه بندی دنده را نيز با آن مطابقت داد .

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *