loading

انواع روغنهای مصنوعی و کاربرد آنها


در این مقاله که توسط وب سایت پترواکسیر آسیا ارائه میگردد قصد داریم شما را  با انواع روغنهاي مصنوعي  SYNTHETIC، طبقه بندي و كاربرد آنها آشنا کنیم.

روغن هاي مصنوعي يا سينتتيك :

استفاده از روغن ها ي پايه معدني ( روغن هاي نفتي ) بـسته بـه نـوع نفـت خـام بکاررفتـه ،مـواد افزودني به کار برده شده و شرايط کارکرد روغن داراي محدوديت هائي نظير : بالا بودن نقطه ريزش بعلت وجود واکس ، مقاومت کم در برابر اکس يداسيون و توليـد لجـن واسـيد در روغـن ، تغييرات زياد ويسکوزيته در درجه حرارت هاي بسيار بالا و بسيار پائين و ساير موارد مي باشد.

تمامي اين موارد و ساير محدوديت ها سبب گرديده است تا استفاده از روغن ها ي بـا پايـه غيـر نفتي ( روغن هاي سينتتيک ) در پاره اي از موارد مورد استقبال قرار گيرد . گروه هاي مختلفي از ترکيبات شيميائي بعنوان روغن سينتتيک مورد استفاده قرار مي گيرند که در ذيـل بـه پـاره اي از آنها اشاره مي گردد .

 آروماتيک هاي آلکيله شده :

اين هيدروکربن هـاي سنتزشـده بـا روغـن هـا ي معـدني سازگار بوده و از آنها بعنوان روغن پايه در ساخت انواع روغن ها استفاده مي گردد .

 پلي آلفا الفين ها :

اين نوع روغن ها دارا ي شاخص گرانروي بـالا ، نقطـه ريـزش بـسيار پائين ، سازگاري با روغن هاي معدني و مقاومت ضعيف در برابـر آتـش مـ ي باشـند ودر سـاخت انواع روغن ها با شرايط کارکرد دمائي بسيار گرم و يا بسيار سرد مورد استفاده قرار مي گيرند .

 دي استرها :

خواص جريان بسيار عالي در درجه ها ي پائين ، شـاخص گرانـروي بـسيار بالا ، مقاومت حرارتي خوب و پا يداري در برابر اکس يداسيون از مهمترين مشخصه هـاي ايـن نـوع روغن ها مي باشند و در توليد روغن هاي موتور و کمپرسورهاي هواپيما استفاده مي گردد.

همچنین بخوانید: خرید روغن هیدرولیک

قیمت روغن هیدرولیک

پلي استرها:

مهمترين کاربرد اين نوع روغن ها در موتور هواپيماها ، توربين هاي گاز با درجه حرارت زياد سيستم هاي هيدروليک و توليد گريس براي مـصرف در درجـه حـرارت هـا ي با لا مي باشد.

 پلي گليكول ها :

اين روغن ها به دو دسته محلول و نامحلول در آب تقس يم مي گردند. روغن هاي محلول شامل روغن ها ي مقاوم دربرابر آتش ، فلزکار ي و روغن ترمـز مـ ي باشـند . روغن هاي نامحلول نيز بعنوان روغن ها ي انتقال حرارت در ياتاقانها ، کمپرسورها مورد اسـتفاده قرار مي گيرند . اين روغن ها با روغن هاي نفتي ناسازگار مي باشند.

فسفات استرها :

مهمترين خاصيت اين روغـن هـا مقاومـت در برابـر آتـش مـي باشـد. سيستم هاي هيدروليک ، کمپرسورهاي بـا درجـه عملکـرد بـالا و تـورب ين هـاي گـازي مهمتـرين محل هاي مورد استفاده اين نوع روغن ها مي باشد.

سيليكون ها :

شاخص گرانروي بسياربالا ، خواص جريان بسيار خوب در دماهـاي پـائين ، پايداري حرارتي و مقاومت خوب دربرابر اکسيداسيون اين روغن ها باعث گرديده تـا در سـاخت گريسهائي که در دماها ي بالا کار مي کنند مورد استفاده قرار گيرد . ضمن آنکه در توليـد روغـن دمپرها و کمپرسورها نيز کاربرد دارد. کشش سطحي بسيار کم اين روغن ها باعـث گرد يـده تـا تحمل بارهاي لغزشي اين روغن ها بسيارکم باشد.

 سيليكات استرها :

اين روغن ها داراي شاخص گرانروي بـالا و مقاومـت حرارتـي بـسيار خـوب مـي باشـند ودر سيـستم هـاي هيـدروليک ، انتقـال حـرارت ، مـايع سـرد کننـده و روغـن کمپرسورهاي يخ سازي مورد استفاده قرار مي گيرند.

فلوئوروكربن ها : مقاومت حرارتي و پايداري بسيار خوب در برابـر اکـسيداسيون باعـث گرديده است تا اين نوع روغنها در سيستم هاي خنک کننده ، عايق هاي الکتريکـي ، کمپرسـورها ي اکسيژن ، پمپ ها ي انتقال اسيدهاي معدني ، هالوژن ها واکسيژن و همچنين در سـردکننده هـا و پمپ هاي توربيني مورد استفاده در موتورهاي راکت بطور گسترده مورد استفاده قرار گيرد .

همچنین بخوانید: کاربرد روغن صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک

پلي فنيل اترها :

از اين روغن ها در مواردي که درجه حرارت کارکرد بسيار بالا بوده و نياز به مقاومت در برابر تشعشع باشد استفاده بسيار زيادي دارد.ضمن آنکه بعنـوان روغـن هـا ي انتقال حرارت و روغن پايه ساخت گريس نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . امروزه با مخلوط نمودن انواع روغن پايه هاي سينتتيک و استفاده از انواع مواد افزودني مختلف ، صدها نوع روغن سينتتيک توليد مي گردد کـه بـا توجـه بـه خـصوصيات ومشخـصات وهمچنـين سازگاري آنها با اجزاء سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد . بالا بودن قيمت تمام شده ايـن نـوع روغن ها در قياس با روغن هاي معدني وهمچنين ملا حظات زيست محيطـي مـانع از بکـارگري گسترده اين نوع روغن ها گرديده است .

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *