loading

انواع روغنهاي مصنوعي و گريسها


انواع روغنهاي مصنوعي و گريسها

در این مقاله قصد داریم شما را با انواع روغنهاي مصنوعي ( SYNTHETIC) آشنا کنیم با ما همراه باشید

روغن هاي مصنوعي يا سينتتيك :

استفاده از روغن ها ي پايه معدني ( روغن هاي نفتي ) بـسته بـه نـوع نفـت خـام بکاررفتـه ،مـواد افزودني به کار برده شده و ش رايط کارکرد روغن دارا ي محدوديت هائي نظير : بالا بودن نقطه ريزش بعلت وجود واکس ، مقاومت کم در برابر اکس يداسيون و توليـد لجـن واسـ يد در روغـن ، تغييرات زياد ويسکوزيته در درجه حرارت هاي بسيار بالا و بسيار پائين و ساير موارد مي باشد. تمامي اين موارد و سا ير محدوديت ها سبب گرد يده است تا استفاده از روغن ها ي بـا پا يـه غيـر نفتي ( روغن هاي سينتتيک ) در پاره اي از موارد مورد استقبال قرار گ يرد . گروه هاي مختلفي از ترکيبات شيميائي بعنوان روغن س ينتتيک مورد استفاده قرار م ي گيرند که در ذيـل بـه پـاره اي از آنها اشاره مي گردد .

همچنین بخوانید: انواع روغن صنعتی و کاربرد آنها

کمپرسور گازی و انواع روان کننده های آن

  آروماتيک هاي آلکيله شده

: اين هيدروکربن هـاي سنتزشـده بـا روغـن هـا ي معـدني سازگار بوده و از آنها بعنوان روغن پايه در ساخت انواع روغن ها استفاده مي گردد .

 پلي آلفا الفين ها :

اين نوع روغن ها دارا ي شاخص گرانروي بـالا ، نقطـه ريـزش بـسيار پائين ، سازگاري با روغن هاي معدني و مقاومت ضعيف در برابـر آتـش مـ ي باشـند ودر سـاخت انواع روغن ها با شرايط کارکرد دمائي بسيار گرم و يا بسيار سرد مورد استفاده قرار مي گيرند

 دي استرها :

خواص جريان بسيار عالي در درجه ها ي پائين ، شـاخص گرانـرو ي بـسيار بالا ، مقاومت حرارت ي خوب و پا يداري در برابر اکس يداسيون از مهمترين مشخصه هـا ي ايـن نـوع روغن ها مي باشند و در توليد روغن هاي موتور و کمپرسورهاي هوا پيما استفاده مي گردد

پلي استرها:

مهمترين کاربرد اين نوع روغن ها در موتور هواپ يماها ، توربين هاي گاز با درجه حرارت زياد سيستم هاي هيدروليک و توليد گريس براي مـصرف در درجـه حـرارت هـا ي با لا مي باشد.

 پلي گليكول ها :

اين روغن ها به دو دسته محلول و نامحلول در آب تقس يم مي گردند. روغن هاي محلول شامل روغن ها ي مقاوم دربرابر آتش ، فلزکار ي و روغن ترمـز مـ ي باشـند . روغن هاي نامحلول نيز بعنوان روغن ها ي انتقال حرارت در ياتاقانها ، کمپرسورها مورد اسـتفاده قرار مي گيرند . اين روغن ها با روغن هاي نفتي ناسازگار مي باشند.

فسفات استرها :

مهمترين خاصيت اين روغـن هـا مقاومـت در برابـر آتـش مـ ي باشـد. سيستم هاي هيدروليک ، کمپرسورهاي بـا درجـه عملکـرد بـالا و تـورب ين هـاي گـازي مهمتـرين محل هاي مورد استفاده اين نوع روغن ها مي باشد

سيليكون ها :

شاخص گرانروي بسياربالا ، خواص جر يان بسيار خوب در دماهـا ي پـائين ، پايداري حرارتي و مقاومت خوب دربرابر اکسيداسيون اين روغن ها باعث گرديده تـا در سـاخت گريسهائي که در دماها ي بالا کار مي کنند مورد استفاده قرار گيرد . ضمن آنکه در توليـد روغـن دمپرها و کمپرسورها ن يز کاربرد دارد. کشش سطحي بسيار کم اين روغن ها باعـث گرد يـده تـا تحمل بارهاي لغزشي اين روغن ها بسيارکم باشد.

همچنین بخوانید: روان کننده های مناسب برای انواع کمپرسور

خرید روغن هیدرولیک

سيليكات استرها :

اين روغن ها داراي شاخص گرانروي بـالا و مقاومـت حرارتـ ي بـسيار خـوب مـي باشـند ودر سيـستم هـاي هيـدروليک ، انتقـال حـرارت ، مـايع سـرد کننـده و روغـن کمپرسورهاي يخ سازي مورد استفاده قرار مي گيرند.

فلوئوروكربن ها :

مقاومت حرارتي و پايداري بسيار خوب در برابـر اکـس يداسيون باعـث گرديده است تا ا ين نوع روغنها در س يستم هاي خنک کننده ، عا يق هاي الکتريکـي ، کمپرسـورها ي اکسيژن ، پمپ ها ي انتقال اسيدهاي معدني ، هالوژن ها واکس يژن و همچنين در سـردکننده هـا و پمپ هاي توربيني مورد استفاده در موتورهاي راکت بطور گسترده مورد استفاده قرار گيرد .

پلي فنيل اترها :

از اين روغن ها در موارد ي که درجه حرارت کارکرد بس يار بالا بوده و نياز به مقاومت در برابر تشعشع باشد استفاده بس يار زيادي دارد.ضمن آنکه بعنـوان روغـن هـا ي انتقال حرارت و روغن پايه ساخت گريس نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .

امروزه با مخلوط نمو دن انواع روغن پا يه هاي سينتتيک و استفاده از انواع مواد افزودن ي مختلف ، صدها نوع روغن س ينتتيک توليد مي گردد کـه بـا توجـه بـه خـصوص يات ومشخـصات وهمچنـ ين سازگاري آنها با اجزاء س يستم مورد استفاده قرار م ي گيرد . بالا بودن قيمت تمام شده ا يـن نـوع روغن ها در ق ياس با روغن هاي معدني وهمچنين ملا حظات ز يست محيطـي مـانع از بکـارگ يري گسترده اين نوع روغن ها گرديده است . در جدول ذيل خواص روغن ها ي سينتتيک با روغن ها ي معدني مـورد مقا يـسه گرفتـه و م يـزان سازگاري آنها با اجزاء سيستم نيز مورد بررسي قرار گرفته است .

دراین مقاله که به همت پترو اکسیر آسیا گردآوری شده تلاش کردیم که شما را با انواع روغن های مصنوعی آشنا کنیم.

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

 

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *