loading

نكات ايمني و بهداشتي و نحوه انبار و نگهداري روغن های صنعتی


نكات ايمني و بهداشتي و نحوه انبار و نگهداري روغن ها

شرکت پترو اکسیر آسیا همیشه کیفیت محصولات را در اولویت کار خود قرار داده به منظور حفظ کیفیت مواد تولید شده نکات ایمنی و بهداشتی را برای نگهداری روغن  ها و مواد شیمیایی رعایت میکند. در این مقاله چند نکته مهم برای نگهداری را بر می شمریم.

 

 ١ محيط و نحوه انبارش :

 • محيط انبار بايد سرپوشيده ، تميز ، خشك و عـاري از آلـودگي بـه غبـار و گـرد و خـاك ، رطوبت و ذرات فلزي بوده و داراي تهويه مناسـب باشـد . ضـمن اينكـه در احـداث انبـار روغن بايد دقت نمود كه خطوط لوله هـاي ب خـار ، كـوره هـا و سـاير منـابع حرارتـي در نزديكي محل انبار واقع نشده باشند .

 

 • دسترسي به ظروف جهت برداشت و جابجائي ، مناسب و راحت بوده و نحـوه ا سـتفاده از ظروف انبارش شده بصورتout First) (FIFO-in First باشد

 

 • دماي انبار بايستي متعادل و يكنواخت بوده و به طريقي باش د كه شرايط انجماد محصول را به دنبال نداشته و از نوسـانات شـديد حرارتـي و نـور مـستقيم خورشـيد بـه دور باشـد . حداكثر دماي نگهداري ظروف روغن ٦٠ درجه سانتي گراد است .

 

 • انبار روغن مي بايست مجهز به كپسولهاي اطفاء حريق مانند كپسول CO٢ كف و يـا مـواد شيميائي خشك كن و جعبه هاي حاوي شن باشد .

 

 • نور انبار بايد مناسب و كافي باشد تا نور مناسب به هنگام حمل و نقل وجود داشته باشـد . ضمن اينكه از انبار نمودن ظروف روغن در كنار مواد اكسيدكننده و فعال از نظر شيميائي بايستي خودداري گردد

 

• اصولا” انبار داري روغن در محيط باز توصيه نمي شود ، ولي در صورت اجبار بايد بشكه ها (يا ساير ظروف) را بر روي يك بلوك و به فاصله چند سانتي متري از كف زمـين قـرارداد تا از فرورفتگي ، تماس با رطوبت و زنگ زدگي بدنه جلوگيري گردد .

 

 • بهتر است بشكه ها بصورت افقي ، به شكل ٣*٢ بر روي يكـديگر قـرار گيرنـد ، در حاليكـه سوراخ هاي درب آنها در امتداد خط افق نسبت به زمين به حالت ساعت ٤٥:٢ باشـد . در اين حالت سوراخهاي درب بشكه در زير سطح روغن قرار گرفته و در نتيجه احتمال نفـوذ آب و رطوبت داخل بشكه وجود ندارد .

 

 • براي اطلاع از نشتي هاي احتمالي ناشي از صدمات حمـل و نقـل ، بازديـد دوره ا ي از انبـار ضروري است . همچنين در صورت اتمام زمان انبارش مجـاز ، توصـيه مـي گـردد جهـت نمونه برداري از مواد و بررسي مشخصات كليـدي آنهـا ، بـه كارشناسـان شـركت تـامين كننده اطلاع داده شود . قابل ذكر اسـت كـه نمونـه بـرداري بايـستي در ظـروف تميـز و درپوش دار انجام پذيرد و از آلوده شدن نمونه جلوگيري گردد .

 

 ٢ نحوه حمل ظروف و روغن ها :

 

 • به هنگام حمل بشكه ها ، هرگز نبايد آنها را از داخل كاميون حامل ، بر روي زمـين پرتـاب نمود . زيرا ممكن است بشكه ها باز يا سوراخ شوند كه به دنبال آن نشت روغن به بيرون و يا ورود آلودگيهاي مختلف به داخل بش كه ، امـري بـديهي اسـت . روش صـحيح حمـل ، استفاده از نردبانهاي مخصوص ، بالابرهاي دستي و يا هيدروليكي است .

 

 • براي انتقال و ريختن روغن ها در محل مصرف ، بايستي از ظروف و وسايل تميز اسـتفاده نمود و بايد دقت كرد كه هر ظرف فقط براي يك نوع روغن مورد استفاده قرار می گیرد

 ٣ نكات ايمني و كمكهاي اوليه :

 • در صورت تماس روغن با پوست ، ناحيه آلوده شده با آب و صابون شستشو داده شود و در صورت ايجاد خارش شديد ، با مشورت پزشك از داروهاي مناسب استفاده گردد . بـه هنگام تماس مداوم بهتر است از دستكش ايمني استفاده شود .
 • چنانچه امكان تماس روغن با چشم وجود دارد از عينـك ايمنـي اسـتفاده شـود . در هنگـام تماس ناخواسته ، چشم با مقدار زيادي آب به مـدت ١٥ دقيقـه شستـشو داده شـود و در صورت احساس درد و يا قرمز شدن چشمها ، به پزشك مراجعه گردد

 

• چنانچه روغن وارد معده گرديد ، از بالا آوردن محتويات معده جلوگ يري شود . دهان بـا آب شستشو داده شده و مقداري آب به شخص نوشانده شود . در صورت بـروز مـوارد حادتر به پزشك مراجعه گردد.

 

 

 • بخارات متصاعد شده از روغن ها مشكل تنفسي به وجـود نمـي آورد . در صـورت بـروز احتمالي مشكلات تنفسي به هنگام كار با اين محصولات ، دهان و بيني با مقـ دار زيـادي آب شستشو داده شده و به هر ميزان كه ممكن است آب به شـخص حادثـه ديـده نوشـانده شود . در صورت بروز موارد حادثر به پزشك مراجعه گردد

 

 ٤ موارد مربوط به حريق :

• روغن ها بايد از حرارت بالا و آتش دور نگه داشته شوند .

 • محل نگهداري و استفاده روغن ، بايستي مجهز ب ه كپسولهاي اطفاء حريق ، مـواد شـيميائي خشك كن و جعبه هاي حاوي شن باشد .
 • در صورت بروز آتش سوزي نبايد از آب براي اطفاء حريق استفاده كـرد ، زيـرا دانـسيته پائين روغنها سبب شناور شدن و گسترش حريق بر روي بستر آب مي گردد.
 • همچنین بخوانید: پارامترهاي كيفي و مشخصات عمده روغن هاي صنعتي چیست؟

  انواع روغن صنعتی

 ٥ تجزيه حرارتي :

 • بـه هنگـام تجزيـه حرارتـي روغـن هـا ، اكـسيدهاي كـربن ، گـوگرد ، نيتـروژن ، فـسفر ، سولفيد- هيدروژن ، آلدئيدها و بخارات آلي توليد مي گردد .

 

 ٦ مواد مربوط به نشتي و دفع روغن :

 • در صورت كم بودن مقدار نشتي روغن ، از مواد پاك كننده و خشك كننده و در صـورت زياد بودن آن از پمپهاي خلاء و مواد خشك كنند ه استفاده گردد . بطور كلي روش تخليـه در محيط زيست به طريقه ايمن و مطابق با قوانين و مقررات محلي مي باشد و بايستي از وارد شدن روغن به آبها و جريان فاضلاب جلوگيري گردد.

“دكتر جيمزساندي” با بيان خطرناك بودن استنشاق بخار روغن هاي كمپرسور پايه اسـتر ، خـاطر نشان كرده است كه چنانچه در محيطي كه اين روغن ها مورد استفاده قرار مي گيرند ، حـرارت بالا رود ، خطرات ديگري همچون تشكيل گازهاي CO و CO٢ نيز وجود خواهد داشـت و مهمتـر از همه اينكه ، حواس پنج گانه قادر نيستند هيچگونه علا يمي كه از حضور اين تركيبـات در محـيط خبر مي دهد را تشخيص دهند .

در سالهاي گذشته توليد كنندگان اسباب بازي به دليل وجود مواد مشابه به اين تركيبات ، مجبـور به حذف آنها از مواد تشكيل دهند اسباب بازي هاي كودكان شده بودند . اين در حالي اسـت كـه امروزه تحقيقات دانشمندان نشان ميدهـد كـه مـواد سـمي موجـود در روغـن هـاي كمپرسـور ٦ برابر مواد مشابه در تركيبات موجود در اسباب بازي ها است . استراليا نخستين كشوري است كه قوانين سختي را به منظور مقابله با اين پديده وضع كـرده و سـازندگان كمپرسـور را مجبـور ساخته تا براي كاهش حضور بخار روغن در هوا تجهيـزات تـصفيه و فيلترهـاي و يـژه اي را تعبيـه كنند .

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روغنهای روانكاری -2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *