loading

اصول كارواحدهای روغن سازی – بخش دوم


اصول كارواحدهاي روغن سازی-بخش دوم

در این مقاله که توسط وب سایت رسمی شرکت پترواکسیر ارائه میگردد پیرامون اصول کار واحدهای روغن سازی صحبت میکنیم که به دلیل طولانی بودن مطلب در سه بخش ارایه میگردد.

بخش دوم:

عوامل موثردرجداكردن مواد اروماتيكي ازروغن پايه

۱- تعدادمراحل اختلاط فورفورال باروغن.

۲-نسبت فورفورال به روغن.

۳- درجه حرارت اختلاط.

۴-اختلاف درجه حرارت درمقاطع مختلف برج.

۵-بازگرداندن مقداراكستراكت.

۶-طريقه تماس حلال و روغن.

مهم ترين اثري كه عمل جدانمودن مواداروماتيكي به وسيله فورفورال روي خواص فيزيكي روغن مي گذارند،شامل بالا بردن شاخص گرانروي روغن ، باعث بالا رفتن مقاومت روغن در برابر اكسيد اسيون از نظر خواص شيميايي حرارت است.

شاخص گرانروي يكي از معيارهايي است كه مشخص مي كند آيا عمليات در واحد استخراج به وسيله فورفورال به درستي انجام گرفته يا خير. همه روزه با نمونه گيري از محصولات به دست آمده از اين واحد و اندازه گيري شاخص گرانروي آنها صحت عمليات مورد بررسي قرار مي گيرد.

همچنین بخوانید: روان کننده های مناسب برای انواع کمپرسور

خرید روغن هیدرولیک

 عمليات موم گيري ازروغن پايه Dewaxing

 موم گيري به وسبله حلال فورفورال از روغن انجام مي شود. اين عمل باعث پايين آوردن نقطه ريزش روغن مي شود. روغنی که از نفت خام پارافينك تهيه می شود، دارای هيدروکربن های پارافينی و بعضا هيدروکربن های ايزومري حلقوی پارافينی است که دارای وزن ملکولی بالا می باشندو وقتی روغن سرد مي شوند به صورت کريستال در می آيد برای اين که مشخصات مورد لزوم روغن از جهت نقطه ريزش به دست آيد، اين مواد مومی بايد از روغن خارج شود.

روغن هاي روان كننده تصفيه نشده داراي نقطه ريزش متغير مي باشند. روغن هاي با پايه پارافينيك، قبل از ٤٩  ٢٧ مي باشند، در حالي كه نقطه ريزش روغ نهاي با پايه ºc عمل واكسگيري داراي نقطه ريزشي حدود ١٨ – و حتي كمتر مي باشد ºc نفتنيك حدود مواد مومی شاخص گرانروی بالاتری دارند، ولی نقطه ريزش آنها پايين است.

عمل مومگيری را مثل تقطير يا جدا کردن با حلال و غيره نمی توان انجام داد. به طور کلی هرچه نقطه ذوب هيدروکربن ها بالاتر باشد مقدار حل شدن انواع پارافين هادرانها کمتر می شود از اين لحاظ هنگام سرد کردن روغن آن دسته از هيدروکربن ها که نقطه ذوب بالاتری دارند قبل از همه کريستال می شوندكه مقدار تبلور و اندازه کريستال ها در موم گيری(واكس گيري) صنعتی بسيارمهم است.

لازم به توضيح است كه موم حاصله دارای ١٠ تا ٢٠ درصد روغن است.

نتايج حاصل ازعمليات موم گيري عبارتنداز:

۱-باعث مي شودنقطه ريزش روغن پايين بيايد.

۲-باعث مي شودشاخص گرانروی روغن پايين برود.

۳-باعث مي شودگرانروی روغن بالابرود.

۴-باعث مي شودوزن مخصوص روغن بالا برود.

درموقع سردكردن مولكول هاي نرمال پارافين هابصورت كريستال هاي معيني درمي ايندكه به سادگي قابل صاف كردن هستند.

حلال های دستگاه موم گيری عبارتند از:

C2H5COCH ميتل  ايتل  کيتن) 3 ) M.E.K

C6H بنزن) 6 ) BENZENE

C6H5CH تولوئن) 3 ) TOLUENE

اين حلا لها به نسبت تعيين شده باروغن مخلوط مي شوندوباعث رسوب مو مهاي موجوددرروغن مي شوندوباعث مي شود روغن مقدار بسيار کمی از موم را در درجه حرارت پايين در خودنگه دارد.

مراحل عملي موم گيري به اين صورت است كه رافينيت بدست امده ازواحدفورفورال كه داراي واكس و تولوئن مخلوط مي شودوتوسط بخاراب گرم مي شودتاواكس موجوددران MEK مي باشد،ابتدا با حلال ازحالت كلوئيدي خارج شودوسپس انرا سردمي كنند.عمليات سردشدن ابتداء بوسيله جريان آب سرد، سپس با محصولات سردبدست آمده از عمل واك سگيري ودرمبدل هاي حرارتي منتهي به چيلرهاانجام مي شود.

سردكردن نهايي بوسيله پروپان مايع ودرمبدل هاي حرارتي(چيلرها) مخصوص اين كارانجام مي شود.وقتي كه روغن وحلال درمبدل هاي حرارتي سردمي شوندودماي ان تامنفي ۲۱ درجه سا نتيگر اد كاهش پيدامي كند(دماي ان باتنظيم مقدارپروپان ورودي به چيلرتنظيم مي شود)كريستال هاي موم تشكيل شده درجداره لوله هاي مبدل هاي حرارتي جمع مي شوندكه موجب كاهش انتقال حرارت وگرفتگي لوله هاخواهندشد.براي استفاده مي شودكه ازدولوله Double Pipe Heat Exchanger اين منظورازمبدل هاي حرارتي خاصي به نام داخل هم تشكيل شده است.درلوله داخلي مخلوط روغن وحلال جريان دارد و مجهزبه تيغه هاي گرداني است كه موم هاراازجداره داخلي لوله مي تراشد تا باعث افزايش نرخ تبادل حرارت گرددودرلوله بيروني مواد سرد كننده (پروپان مايع)جريان دارد.

همچنین بخوانید: انواع روغن صنعتی و کاربرد آنها

کمپرسور گازی و انواع روان کننده های آن

روغن سردشده خروجي ازچيلرها مجددابامقداري حلال مخلوط مي شودكه در اثر اين عمل كريستا لهاي واكس تشكيل مي شوند,اين كريستال ها به وسيله عمل صاف كردن درفيلترهاي, مخصوص اين كار از روغن تشكيل شده كه سطح جانبي ان از لايه پارچه Rotary Filter جدا مي شود.دستگاه فيلترازيك استوانه گردان مخصوصي پوشيده شده است.داخل اين استوانه به چندين قسمت تقسيم شده است. درحالي كه استوانه مي چرخدهرقسمت درهرلحظه درمقابل قسمتي قرارمي گيردكه به لوله هاي ورودي وخروجي متصل مي باشند ,كه يك قسمت خلامي باشدكه مخلوط روغن وحلال رامكيده وازفيلترخارج مي كند.قسمت هاي داخل استوانه به نحوي تقسيم شده است كه قسمتي كه درداخل مايع قرارگرفته وهمچنين قسمتي كه از مايع خارج شده وحلال بر روي ان پاشيده مي شودبه سيستم خلا(ورودي كمپرسورگازپروپان)متصل است وپس ازان كه به وسيله خلا موم ازروغن گرفته مي شودلايه موم درمقابل قسمتي قرارمي گيردكه گازخنثي بافشار از داخل استوانه دميده مي شودتالايه موم راازفيلترجداكندوسپس موم ها بوسيله حلالي كه بصورت اسپري روي ان پاشيده مي شودوبااستفاده تيغه هايي كه بافاصله كمي روي فيلترقراردارندوبااستفاده از فشارگازخنثي كننده فيلترهاجمع مي شودوبراي جداسازي حلال از فيلتر خارج مي شود. Boot در قسمت LP.Flash مخلوط حلال وروغن پس ازخروج ازمبدل هاي حرارتي وگرم شدن براي جداسازي حلال به برج كه فشاران درحدودفشارجواست منتقل مي شود.دراين برج مقداري ازحلال موجوددرروغن بخارمي Towerشودوازبالاي برج خارج مي شودوپس ازتبادل حرارت درمبدل هاي حرارتي خنك وبه مايع تبديل مي شود كه فشارش حدوددوباراست HP.Flash Tower سپس باقيمانده حلال وروغن پس ازگرم شدن مجددبه برج منتقل مي شودومجدداروغني كه هنوزداراي مقداركمي حلال است به وسيله بخاردربرج عريان كننده حلال ان گرفته مي شودوپس ازخنك شدن به مخزن مربوطه ارسال مي شود. روغن بدون موم به Stripper دستگاه تصفيه با هيدروژن (درصورت وجود)فرستاده مي شود مخلوط موم وحلال نيزپس ازگرم شدن درمبدل هاي حرارتي كه بوسيله بخاركارمي كنددراثرگرم شدن قسمتي ازحلال ان تبخيرودوباره درمبدل هاي حرارتي به مايع تبديل مي شودوباقيمانده حلال موجود در مخلوط حلال وموم نيزمشابه روغن بوسيله بخاراب ودربرج هاي عريان كننده ازموم جدامي شوند. مواد مومی به مخازن مربوطه فرستاده می شود كه درصنايع زيردستي ازان براي تهيه انواع پارافين جامدومايع شمع وساخت مواداوليه انواع پمادها كرم ها موادارايشي و……استفاده مي شود.

ازانجائي كه مقدارروغن باقيمانده درموم توليدي نشانگردرصدتوليدنهائي است سعي مي شودموم نهائي درصدكمتري روغن داشته باشد.دركارخانجاتي كه بصورت يك مرحله اي روغن فيلترمي شود مقدارروغن موجوددرموم بيشتراز ۱۰ تا ۲۰ درصداست ودربعضي ازمواردنيزبه علت روش هاي نادرست فرايندازاين مقدار نيز بيشترخواهدشد.براي كاهش مقدارروغن درموم بعضي مواقع بصورت دومرحله اي عمل مي شود بدين ترتيب كه موم حاصل ازمرحله اول باحلال مخلوط گشته ودوباره ازفيلترديگري عبورمي كند تادر صد روغن موجوددرموم نهائي كاهش پيداكند.

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *